Strona główna Słownik Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca

27
PODZIEL SIĘ
Mikroprzedsiębiorca

Art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2021. 162) wskazuje, że określenie „mikroprzedsiębiorca” oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zatrudnienie średnioroczne pracowników na podstawie jakiej umowy?

Przy ustalaniu zatrudnienia średniorocznego na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy uwzględniane są tylko umowy o pracę, a nie umowy cywilnoprawne np. umowa zlecenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie pracowników określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Obliczanie równowartości euro – w jaki sposób?

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Przedsiębiorców przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Przykładowo średni kurs euro z dnia 31 grudnia 2021 r. wyniósł 4,5994 zł Tak wynika z Tabeli A kursów średnich – Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31.

Czy osoba prowadząca jednoosobowa działalność gospodarczą może być mikroprzedsiębiorcą?

W świetle art. 4 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców    status przedsiębiorcy może mieć m.in. osoba fizyczna, wykonująca działalność gospodarczą. Mikroprzedsiębiorcą będzie również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników i spełnia drugi z warunków podanych art. 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy.

Ważne!

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba mikroprzedsiębiorstw ogółem w 2019 r. wynosiła    2 213 941, a w 2020 r.    2 261 515.

„(…) Ze względu na przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. największy udział w mikroprzedsiębiorstwach miały jednostki prowadzące działalność w zakresie usług (54,6%).

Przedsiębiorstwa do 9 osób pracujących, prowadzące działalność gospodarczą związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych stanowiły drugą pod względem wielkości grupę mikroprzedsiębiorstw – 471,3 tys. (20,8% z ogółu)” (tak GUS w publikacji: Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2020 roku, Warszawa 2021).

Podstawa prawna:

1. Art. 4 ust. 1 art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2 – 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2021. 162).

2. Art. 3 ust. 1a) pkt 2a) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (t.j. Dz.U 2021.217).

Stan prawny na dzień 18 listopada 2023 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek