Strona główna Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu prawnego lexagit.pl („Serwis”), przez Użytkowników Serwisu a także określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez LEXAGIT sp. o.o., jak również zasady realizacji usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawierania umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość oraz zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Operatorem serwisu umieszczonego pod adresem lexagit.pl, a także dostarczającym usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu jest „LEXAGIT” Sp. z o.o., ul. Na Szaniec 17/9, 31-560 Kraków, KRS 0000555211, REGON: 361362427, NIP: 6751517126 („Operator”).
 5. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Serwisu należy wysyłać na adres e-mail biuro@lexagit.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: LEXAGIT z o.o., ul. Na Szaniec 17/9, 31-560 Kraków.
 6. Wszelkie materiały i opinie umieszczone w Serwisie zostały udostępnione przez Operatora wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady prawnej.
 7. Do prawidłowego korzystania z serwisu internetowego niezbędne jest korzystanie z komputera z poprawnie skonfigurowanymi przeglądarkami internetowymi, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera bądź Safari. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zalecanie jest włączenie obsługi cookies.

§ 2. Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdym czasie do zapoznania się przez Użytkownika na stronie internetowej Serwisu lexagit.pl.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez odesłanie do jego treści (tj. link) zamieszczony na stronie głównej serwisu lexagit.pl.
 3. Zamawiając określoną Usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz z Regulaminem lub Regulaminem sporządzonym dla danego rodzaju Usługi – o ile taki Regulamin został wprowadzony – jak również oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu (oraz Regulaminu dla danego rodzaju Usługi – o ile został on wprowadzony).
 4. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 5. Tam gdzie Operator umożliwia przesyłanie do Serwisu danych oraz publikowanie treści przez jego Użytkowników, zabronione jest przesyłanie informacji i plików niezgodnych z prawem, w szczególności pornografii, materiałów o treściach rasistowskich, nazistowskich i wzywających do nietolerancji. Zabrania się dostarczania lub zamieszczania przez Użytkowników w ramach Serwisu treści naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i tajemnicę przedsiębiorstwa.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Operatora w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu w tym w szczególności w związku z zamieszczeniem lub przesłaniem przez Użytkownika treści naruszających prawa osób trzecich w tym dobra osobiste, prawa autorskie i prawa własności przemysłowej.
 7. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych Usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług. O fakcie świadczenia usługi przez osoby trzecie Użytkownik jest informowany drogą mailową i dokonując płatności za Usługę Użytkownik wyraża na to zgodę.

§3 Definicje

W niniejszym Regulaminie użyto następujących definicji, które rozumieć należy w sposób wskazany poniżej:

 1. „Dostęp do treści” – usługa umożliwiająca dostęp do opublikowanych, płatnych treści serwisu www.lexagit.pl z wyłączeniem usługi „Pobierz nasze e-booki”, w abonamencie SMALL, MEDIUM, PRESTIGE. Usługa nie umożliwia zadawania pytań prawnikom ani uzyskiwania porad prawnych, za wyjątkiem 1 porady w miesiącu oraz dostępu do 1 godziny bezpłatnych konsultacji z prawnikiem w miesiącu w ramach ABONAMENTU MEDIUM oraz ABONAMENTU PRESTIGE.
 2. Informacja prawna (dostępna w ramach Usługi „Porady prawne online”) – usługa umożliwiająca uzyskanie odpowiedzi na pytanie prawne, w tym także z zakresu prawa podatkowego, nie wymagająca dogłębnej analizy stanu prawnego, doktryny i orzecznictwa i wynikająca, co do zasady, wprost z przepisów prawnych. Informacja prawna obejmuje podanie podstawy prawnej z jej ogólnym wyjaśnieniem. W ramach informacji prawnej nie mieści się odpowiedź, która wymaga zapoznania się z dokumentami sprawy, odpowiedź będąca kompleksową oceną sytuacji prawnej czy też wskazująca alternatywne rozwiązania opisanej sytuacji (w szczególności odpowiedź na pytania: „jak postąpić w niniejszej sprawie”, „jakie czynności należy podjąć”, itp.). Taki charakter informacji prawnych został przyjęty przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników serwisu.
 3. Konto, Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, wymagające uprzedniego zarejestrowania się przez Użytkownika, konto pozwalające na korzystanie przez Użytkownika z udzielonego mu dostępu do Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 4. „Informacja handlowa” – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 5. Operator – spółka LEXAGIT sp. z o.o. Na Szaniec 17/9, 31-560 Kraków, KRS 0000555211, REGON: 361362427, NIP: 6751517126
 6. Opinia prawna (dostępna w ramach Usługi „Porady prawne online”), szczególna postać Usługi, której dostarczenie zapewnia Operator – obejmująca odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane zagadnienie prawne. W jej ramach dokonywana jest dogłębna analiza stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały; jeśli zachodzi taka potrzeba, wskazywane są alternatywne, możliwe do przyjęcia drogi postępowania; Obejmuje także opracowanie treści dokumentu na indywidualne życzenie Użytkownika (pisma procesowego, umowy, regulaminu etc.). Wybór usługi „Opinia prawna” następuje w procesie składania zamówienia na Usługę, i wymaga wyraźnego oświadczenia Użytkownika,
 7. Pobierz nasze ebooki” – usługa umożliwiająca uzyskanie dostępu do e-booków, po podaniu przez Użytkownika e-maila, na który e-book lub link umożliwiający pobranie e-booka zostanie wysłany,
 8. „Newsletter” – usługa świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej polegająca na wysyłaniu zamówionego biuletynu informacyjnego tzw. „newslettera” na podany przez Użytkownika adres elektroniczny,
 9. „Świadczenie usługi drogą elektroniczną” – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 10. „Usługi” – świadczone przez Operatora bezpośrednio lub zapewniane przez Operatora na rzecz Użytkownika, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu prawa polskiego.
 11. „Świadczenie Usług przez Operatora” – obejmuje Usługi świadczone przez Operatora bezpośrednio, jak również Usługi, których realizację Operator zapewnia tj. w szczególności usługę „Porady prawne online” wykonywane przez profesjonalne podmioty trzecie,
 12. „Użytkownik” – pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta Usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną.

§4 Konto Użytkownika

 1. Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna i dotyczy jedynie części Usług zapewnianych przez Serwis. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może być uzależnione od założenia Konta.
 2. W przypadku, jeśli rejestracja Konta będzie się wiązała ze świadczeniem konkretnych usług drogą elektroniczną, wymagających założenia Konta, – Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu, składając oświadczenie woli o zapoznaniu się z Regulaminem, składać będzie jednocześnie zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§5 Dane osobowe

 1. Wszędzie tam gdzie funkcjonalność taka zostanie zapewniona i gdzie dane przekazywane przez Użytkownika będą danymi osobowymi, Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu, – składa oświadczenie woli, w zakresie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody (w różnych zakresach w poszczególnych częściach Serwisu) na:
  1. przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług przez Operatora,
  2. przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych,
  3. przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora,
  4. przekazywanie dotyczących go danych osobowych na rzecz innych podmiotów, z którymi Operator współpracuje w zakresie działań reklamowych lub marketingowych,
  5. przesyłania informacji handlowych przez Operatora a także inne podmioty współpracujące z Operatorem na podstawie odpowiednich umów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 1. Podczas rejestracji Konta w Serwisie oraz przy korzystaniu z poszczególnych Usług, Użytkownik może zostać poproszony o pozostawienie danych, które mogą obejmować:
  1. adres elektroniczny;
  2. imię i nazwisko lub nazwę,
  3. adres zamieszkania lub siedzibę,
  4. nr telefonu;
  5. nr NIP, REGON lub nr KRS;
  6. nr PESEL;
 1. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkowników dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 4 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Regulaminem.
 2. Operator nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 3. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  7. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
  9. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług bez podania przez Użytkownika danych, w tym m.in. adresu elektronicznego. O każdorazowej konieczności podania tych danych Użytkownik zostanie powiadomiony.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża jednocześnie zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora danych technicznych i technologicznych obejmujących:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (url),
  3. adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na stronę Serwisu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. Trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Użytkownik może poprzez zmianę ustawień urządzenia z którego korzysta dokonać zmiany powodującej nie zapisywanie w tym urządzeniu plików cookies.

§6 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Świadczenie Usług przez Operatora polega na:
 • udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu – „Dostęp do treści”,
 • umożliwieniu korzystania z usługi „Porady prawne online”, „Pobierz nasze ebooki”, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminach szczegółowych, dedykowanych danej usłudze, o ile takie zostały wprowadzone,
 • umożliwienie korzystania z usługi „Newsletter”.
 1. Świadczenie Usług przez Operatora może być realizowane odpłatnie lub nieodpłatnie. Charakter Usług oferowanych przez Serwis określają komunikaty Serwisu.
 2. Usługami płatnymi są „Dostęp do treści”, „Pomoc prawne online”, „Pobierz nasze ebooki” (części komercyjne serwisu).
 3. Usługami bezpłatnymi są m. in. rejestracja w serwisie, subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Operatora treści Serwisu. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
 4. Usługa „Porada prawna online” polega na sporządzeniu Informacji prawnej lub też zależnie od decyzji Użytkownika podejmowanej na etapie zamawiania Usługi – Porady prawnej. Informacja prawna oraz Porada prawna w każdym przypadku opierać się będą na opisanym przez Użytkownika stanie faktycznym. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne przedstawienie przez Użytkownika stanu faktycznego oraz błędną interpretację treści Informacji Prawnej lub też Opinii prawnej przez Użytkownika. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne decyzje czy orzeczenia niezawisłych sądów czy organów administracji w sprawach będących przedmiotem Informacji prawnej lub Opinii prawnej. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także podmioty trzecie za pomocą których Operator świadczyć może usługę „Porada prawna online”.
 5. Oferta „Dostęp do treści”, „Pobierz nasze ebooki”, „Porada prawna online” jest skierowana w szczególności do osób fizycznych, urzędów oraz przedsiębiorców.
 6. Cennik usług „Dostęp do treści”, „Pobierz nasze ebooki”, „Porada prawna online” oraz cenniki innych Usług, jakie prowadzi operator Serwisu umieszczane będą na stronach Serwisu.
 7. Aktualny na chwilę zawierania Umowy dotyczącej określonej Usługi cennik jest częścią umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem.

§7 Procedury Serwisu – Usługa „Dostęp do treści”

 1. W celu uzyskania dostępu do wybranej części zasobów Serwisu oraz możliwości zadawania pytań prawnikom (przy czym to dotyczy wyłącznie pakietu MEDIUM oraz PRESTIGE) w ramach Usługi „Dostęp do treści” należy wybrać rodzaj abonamentu oraz czas jego trwania, a następnie zamówić i wykupić wybraną usługę na określony przez Użytkownika okres.
 2. Przy dokonywaniu zakupu Usług opisanych powyżej, dane wpisywane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane wpisane w sekcji „Dane do faktury” będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT” podczas składania zamówienia.
 3. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych Serwisu, zaś Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji otrzymuje dostęp swojego konta, dający następnie dostęp do usługi „Dostęp do Treści” w zakupionym wymiarze.
 4. Dostęp do konta Użytkownika jest uruchamiany automatycznie po zarejestrowaniu, natomiast dostęp do całości serwisu, w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego lub przekazu pocztowego lub SMS, jest uruchamiany po uznaniu konta bankowego/przekazu pocztowego Operatora kwotą, która odpowiada cenie wybranej przez Użytkownika usłudze.

§8 Procedury Serwisu – Usługa „Porada prawna online”

 1. „Porada prawna online” jest usługą świadczoną odpłatnie.
 2. Operator zastrzega, że w ramach Serwisu nie świadczy usług jako kancelaria adwokacka, radcowska, notarialna czy kancelaria doradztwa podatkowego. Wszelkie opinie jak i dokumenty sporządzane są przez zespół prawników lexagit.pl, współpracujących z Serwisem.
 3. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi „Porada prawna online” poprzedzona być musi bezpłatną wyceną kosztów sporządzania Informacji prawnej lub Opinii prawnej. Użytkownik zobowiązywany jest – w celu uzyskania bezpłatnej wyceny skorzystać z formularza znajdującego się w odpowiedniej części Serwisu, z podaniem wymaganych danych osobowych, opisu problemu prawnego, względnie z dodaniem materiałów źródłowych.
 4. W ramach usługi „Porada prawna online” Informacja prawna lub Opinia prawna jest sporządzana w ustalonym terminie po zaakceptowaniu ceny i potwierdzeniu dokonania wpłaty przez Użytkownika lub zaksięgowania przedmiotowej wpłaty. Kopia potwierdzająca dokonanie przelewu powinna być przesłana do operatora drogą elektroniczną (kontakt@lexagit.pl). Korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w zakresie ww. usługi dokonuje się co do zasady w drodze e-mailowej, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się kontakt pocztą tradycyjną.
 5. W przypadku skierowania zapytania o wycenę opinii bądź dokumentu w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00, Użytkownik w ciągu dwóch dni roboczych od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną na podany adres e-mail dotyczącą wyceny Usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Przy dokonywaniu wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika.
 6. W przypadku skierowania zapytania o wycenę w dni robocze, w innym terminie niż wskazany w ust. 5, Użytkownik w ciągu trzech dni roboczych od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną na podany adres e-mail dotyczącą wyceny Usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Dokonując wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika. Wycena Operatora, o której mowa w ust. 3 i ust. 4 uwzględniać będzie – zależnie od przedmiotu porady – koszt dla Informacji prawnej oraz/lub dla Opinii prawnej oraz deklarowany czas na wykonanie i dostarczenie przez Operatora przedmiotu Usługi, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
 7. Sporządzenie w danej sprawie Opinii prawnej zachodzić będzie w szczególności wówczas, gdy w celu udzielenia odpowiedzi niezbędne staje się: zapoznanie się z treścią jakichkolwiek dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych – postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp., kompleksowa ocena sytuacji lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Użytkownika, zwłaszcza gdy pytanie dotyczyło tego jak należy zachować się lub co zrobić w danej sytuacji; dokonanie oceny słuszności podjętych lub podejmowanych przez Użytkownika i inne podmioty przedstawione w pytaniu działań lub szans ich powodzenia.
 8. W ramach Serwisu nie są wydawane jakiekolwiek opinie na temat działań w konkretnej sprawie przedstawicieli i organów wymiaru sprawiedliwości.
 9. Zadawanie dodatkowych pytań związanych z Usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do sporządzenia Informacji prawnej lub Opinii prawnej będzie dokonywane drogą mailową na adres kontakt@lexagit.pl. W zakresie ustalenia odpłatności stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego paragrafu.
 10. Rozpoczęcie wykonywania Usługi nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu akceptacji Użytkownika w zakresie ceny oraz terminu wykonania Usługi oraz po uznaniu rachunku bankowego Operatora kwotą ustalonego wynagrodzenia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i czasokres działania instytucji bankowych czy pocztowych. W uzgodnionych przypadkach rozpoczęcie wykonywania zamówionej Usługi może nastąpić przed wpływem ustalonego wynagrodzenia na rachunek bankowy Operatora.
 11. Użytkownik może również otrzymać opinię bądź dokument w formie papierowej, przesłane listem poleconym na wskazany adres.
 12. W sytuacji wskazanej w ust. 11 opinia bądź dokument nie będą zawierały podpisów prawników Operatora.
 13. W ramach wyceny mieści się możliwość jednokrotnego doprecyzowania kwestii budzących wątpliwości czy też niezrozumiałych dla Użytkownika, pozostających w związku z opinią i opartych na pierwotnym stanie faktycznym. Odpowiedzi na doprecyzowania udzielane są w terminie do trzech dni roboczych od daty skierowania zapytania przez Użytkownika Serwisu. Operator zastrzega sobie możliwość wyceny odpowiedzi na doprecyzowanie, w przypadku skierowania żądania doprecyzowania po upływie 21 dni od dnia wykonania usługi, przez które rozumie się przesłanie Informacji prawnej lub Opinii prawnej na adres e-mail Użytkownika – z opcją „potwierdzenie dostarczenia”.
 14. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny opinii w przypadku pytania o charakterze pozaprawnym a także przygotowania dokumentu, jeśli z opisu sytuacji i załączonych materiałów będzie wynikała bezzasadność jego sporządzenia. W takim przypadku Operator może zaproponować przygotowanie odpłatnej opinii, wyjaśniającej niezasadność sporządzenia dokumentu.
 15. Operator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania wyceny także wtedy, jeśli pytanie nie ma charakteru prawnego oraz gdy zachodzi konieczność skierowania sprawy do stacjonarnej Kancelarii prawnej.
 16. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez Użytkownika nie może zawierać danych osobowych Użytkowników ani innych osób, podmiotów lub sygnatur akt spraw. Wszelkie dane osobowe Użytkowników albo innych osób, podmiotów i sygnatury akt będą usuwane z treści opisu stanu faktycznego przez Operatora.
 17. Operator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi lub odmowy wyceny usługi, jeśli pytanie będzie dotyczyło rozwiązania zadań o charakterze edukacyjnym na studiach na kierunku prawo, administracja czy też na aplikacjach prawniczych itp. W takiej sytuacji zachodzi bowiem obawa o nieuprawnione wykorzystanie odpowiedzi na pytanie czy też treści opinii z naruszeniem praw autorskich Serwisu.
 18. Użytkownik może zastrzec (poprzez wpisanie takiej informacji podczas zadawania pytania w ramach usługi „Porada prawna online”), aby odpowiedź nie była publikowana na stronach serwisu Lexagit.pl dostępnych dla innych Użytkowników. W takim wypadku udzielona odpowiedź zostanie przesłana pocztą e-mail wyłącznie Użytkownikowi.

§9 Procedury Serwisu – Usługa „Pobierz nasze ebooki”

 1. Dla skorzystania z Usługi „Pobierz nasze ebooki” w wersji darmowej, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz dostępny we właściwej zakładce Serwisy, obejmujący podstawowe dane osobowe oraz w szczególności adres e-mail, na który przesłany zostanie link umożliwiający zapoznanie się z ebookiem.
 2. Dla skorzystania z Usługi „Pobierz nasze ebooki” w wersji odpłatnej (komercyjnej) – po jej uruchomieniu Użytkownik zobowiązany będzie do wypełnienia formularza z niezbędnymi danymi osobowymi/firmowymi wraz z informacją o fakturze VAT oraz do dokonania płatności zgodnie z podanymi możliwościami.
 3. Dostęp do nabytego ebooka jest udzielany po uznaniu konta bankowego/przekazu pocztowego Operatora kwotą, która odpowiada cenie nabywanego e-booka.

§10 Procedury Serwisu – Usługa „Newsletter”

 1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego tzw. „newslettera” na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez niego adres elektroniczny.
 3. Usługa wysyłania newslettera jest świadczona bezpłatnie i dostępną dla każdego Użytkownika Serwisu.
 4. „Newsletter” jest przesyłany do Użytkowników zgodnie z częstotliwością wybraną przez Operatora, przy czym w każdym miesiącu wysyłane są najwyżej 4 newslettery.
 5. Zamówienie usługi „newsletter” następuje poprzez pozostawienie przez Użytkownika swojego adresu elektronicznego w Serwisie.
 6. Zamówienie „newslettera” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych wiadomości wysyłanych na adres elektroniczny, zawierających oferty handlowe Operatora i jego partnerów oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach.
 7. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym uprawnia Operatora do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi „newsletter” na rzecz tego Użytkownika.
 8. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§11 Ceny, sposoby płatności, faktury VAT, zgoda na rozpoczęcie świadczenia usług przed terminem zastrzeżonym dla prawa odstąpienia  

 1. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.
 2. Usługa może zostać opłacona: za pomocą przelewu bankowego, za pomocą przekazu pocztowego, za pomocą SMS – o ile w ramach danej Usługi opcja taka jest dostępna.
 3. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury i przesłania jej na podany adres e-mail.
 4. Składając zamówienie Użytkownik może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać dane, niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług objętych niniejszym Regulaminem przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, tym samym po spełnieniu świadczenia przez Operatora nie przysługuje Użytkownikowi/ konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 24 maja 2014 r. o prawach konsumenta

§12 Prawa autorskie do treści zamieszczonych w Serwisie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Operatora lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody Operatora żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi bezpłatnej jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody LEXAGIT sp. z o.o. z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 3. Wykupienie przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie usługi płatnej, tożsame jest z udzieleniem Użytkownikowi przez Operatora prawa do korzystania z Serwisu lub jego określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.
 4. W zakresie udzielonego dostępu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Użytkownik nie ma prawa do:
  1. sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Operatora,
  2. przekazywania informacji umożliwiających dostęp do serwisu osobom trzecim,
  3. utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu (dane są udostępniane w Serwisie tylko na użytek własny Użytkownika),
  4. utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych materiałów, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich,
  5. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Operatora podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
  6. modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
  7. wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu,
  8. samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Operatora,
  9. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Operatora, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
  10. przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

§13 Ograniczenie odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się informacjami lub poradami udostępnianymi w ramach usług.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej. Operator niezwłocznie po ustaniu siły wyższej wznowi świadczenie usług i odpowiednio wydłuży czas na korzystanie z usługi uwzględniający okres zaistniałej przerwy, a jeżeli nie będzie to możliwe dokona zwrotu odpowiedniej części pobranego od Użytkownika wynagrodzenia, za czas gdy Użytkownik nie mógł korzystać z Usługi.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. Jeżeli na skutek przerwy w działaniu Serwisu Użytkownik nie mógł skorzystać z usługi, która jest odpłatna, w takim wypadku Operator po wznowieniu pracy Serwisu umożliwi korzystanie z tej usługi w takim zakresie, aby zaistniała przerwa nie była wliczona do odpłatności za taką Usługę.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu lub posłużenia się takimi informacjami przez Użytkownika lub inne osoby trzecie, w tym w szczególności materiałami redakcyjnymi, informacjami, a także wzorami dokumentów.
 6. Operator zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§14 Reklamacje

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Operatora warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane Użytkowników przez całą dobę.
 2. Informację związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora: biuro@lexagit.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji w przypadku usługi płatnej następuje poprzez przesłanie jej w formie pisemnej na adres siedziby Operatora tj. 31-560 Kraków, ul. Na Szaniec 17/9.
 4. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 14 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 5. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot usługi, która nie została wykonana lub nienależycie wykonana oraz odpowiednie uzasadnienie.
 6. Reklamacje są rozpatrywane przez Operatora w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00. Dniem roboczym jest każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej lub pisemnej, na wskazany przez niego adres.
 8. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
 9. Reklamacja związana z brakiem możliwości pobrania pliku, gdy zapłata następowała za pośrednictwem SMS winna zawierać dane Użytkownika, jego adres e-mail, nr telefonu z którego wysłany został SMS celem pobrania pliku, informację o kodzie aktywacyjnym, dacie i godzinie wysłania SMS.
 10. Reklamacja związana z brakiem możliwości skorzystania z usługi płatnej, gdy zapłata następowała poprzez przelew bankowy lub system płatności winna być kierowana do podmiotu realizującego zapłatę tj. odpowiednio banku lub dostawcy usług płatniczych zgodnie z odpowiednim regulaminem świadczenia tych usług.
 11. W przypadku, gdy reklamacja składana jest do Operatora i związana jest z brakiem zapłaty za usługę płatną wykonaną za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, to winna ona zawierać dane Użytkownika, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności oraz systemie płatności, który był wykorzystany do dokonania zapłaty.
 12. Brak elementów, o których mowa w ust. 9 albo 11 uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji związanych z dokonaniem płatności.
 13. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.
 14. Ograniczenie określone w ust. 13 nie dotyczy: 1) konsumentów, 2) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania z usług płatnych Serwisu, lub miałaby skutkować koniecznością zapłaty za usługę, które wcześniej nie była usługą płatną Operator poinformuje Użytkownika o tych zmianach w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z takimi zmianami przed rozpoczęciem świadczenia usług płatnych poprzez przesłanie treści zmienionego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Serwisu.
 3. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika, co wiąże się z koniecznością dokonania zapłaty po takiej zmianie lub ograniczeniem korzystania z usługi płatnej już wykupionej przez Użytkownika, zmiana taka nie wchodzi w życie do chwili jej zaakceptowania przez Użytkownika lub do zakończenia świadczenia usługi płatnej.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu w zakresie usług bezpłatnych użytkownik w razie zmiany Regulaminu, ma prawo w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi. Dalsze korzystanie z usługi bezpłatnej po zmianie Regulaminu uznaje się za przyjęcie zmiany i akceptację nowych postanowień Regulaminu.
 5. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. udostępnianie hasła dostępu do Konta lub Usług osobom trzecim,
  3. naruszenia przez Użytkownika bezpieczeństwa Serwisu.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Do korzystania z usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Regulamin z dnia 1 lipca 2016 r.