Strona główna Dla pracodawcy Zmiany w przepisach KPC w sprawach z zakresu prawa pracy

Zmiany w przepisach KPC w sprawach z zakresu prawa pracy

420
PODZIEL SIĘ
zmiany w KPC

W  dniu 28 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. W dniu 16.08.2023 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa pracy. Zmiany te mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Obowiązek dalszego zatrudniania pracownika

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r., o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika nakładał będzie w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Na bazie przepisów dotychczasowych  zgodnie z art 4772 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nałożenie takiego obowiązku wydawane jest wyłącznie na wniosek pracownika i ma charakter fakultatywny (sąd nie ma obowiązku uwzględnić takiego wniosku).

Zatem na mocy nowelizacji ustawy sąd w razie złożenia odpowiedniego wniosku przez pracownika, zobowiązany będzie do nałożenia na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania pracownika, aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Udzielanie zabezpieczenia

Zgodnie z ww. ustawą, od dnia jej wejścia w życie, w sprawach w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem, lub bez wypowiedzenia, dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzielał będzie zabezpieczenia poprzez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Ustawodawca podaje, że podstawą udzielenia zabezpieczenia będzie jedynie uprawdopodobnienie <a nie udowodnienie> istnienia roszczenia.

Sąd będzie mógł odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie będzie oczywiście bezzasadne.

Na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia pracownikowi przysługiwać będzie zażalenie do sądu drugiej instancji.

Podsumowanie

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza dwie zmiany do KPC w sprawach z zakresu prawa pracy. Pierwszą z nich jest oblig nakładania przez sąd w wyroku na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – oczywiście jeśli pracownik wystąpi z takim wnioskiem.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości udzielenia przez sąd zabezpieczenia (na wniosek pracownika), polegającego na nakazaniu dalszego zatrudnienia pracownika przez pracodawcę aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Możliwość ta dotyczy pracowników, podlegających szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem, lub bez wypowiedzenia, dochodzących roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne, lub o przywrócenie do pracy.

Link umożliwiający śledzenie etapu legislacyjnego aktu prawnego znajdziesz TUTAJ.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw,

2. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550.

Stan prawny na dzień 4 września 2023 r.

Klaudia Kowalczyk, aplikantka radcowska w Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Gach

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach