Strona główna Słownik Know-how

Know-how

125
PODZIEL SIĘ
know-how

Definicja know – now w prawie unijnym

Art. 1 ust. 1 lit.i) Rozporządzenia  Komisji (UE) NR 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz.Urz.UE  L 93/17) definiuje know-how jako:

„pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są: (i) niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne; (ii) istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową; oraz (iii) zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności.”

Definicja know- now w ustawach podatkowych

Dla potrzeb podatkowych definicja  know- how znajduje się w : ustawie o CIT oraz w ustawie o PIT. W art.21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT  oraz w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT  ustawodawca podaje, że know- how to „informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej”.

Stanowisko judykatury

Orzecznictwo sądowe  wyjaśnia, że „termin know-how oznacza zdolność, wiedzę lub umiejętność uzyskania określonego rezultatu lub prowadzenia jakiejś działalności. Know-how składa się z wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadających się do stosowania w pracy przedsiębiorstwa lub do wykonywania zawodu” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 czerwca 2015 r. , sygn. akt I SA/Go 190/15, Legalis nr 1261299).

„Pojęciem tym określa się przeważnie sumę doświadczeń, osiągnięć, dorobku działającego na rynku przedsiębiorstwa, która nie może być chroniona za pomocą szczególnych instrumentów prawnych jako np. patent, utwór czy wzór przemysłowy z uwagi na wielość form, w jakich występuje i swój trudno uchwytny charakter” – tak wynika z uzasadnienia Wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 13 października 2017 r. , sygn. akt III Ca 378/17, Legalis nr 2051547.

Jakie informacje będą know- how firmy – pogląd w orzecznictwie

Przykładowym know- now będzie

1. Receptura produktu firmy

Przykładowo:

„opracowana receptura była używana przez piwowarów na warzelni. (…) W recepturze zawarty był ogólny profil fermentacji, który w rzeczywistości nie znajdował odzwierciedlenia. W trakcie procesu dokonywanych było wiele zmian i korekt. Wszystkie te aspekty procesu stanowiły wyłączną wiedzę (know-how) B i dodatkowy autorski wkład w proces wytwarzania piwa” –  tak WSA w Gliwicach w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 lutego 2023 r. (sygn. akt III SA/Gl 607/22), Legalis nr 2885833.

Tożsame: Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 września 2022 r. (sygn. .akt III SA/Gl 216/22), Legalis nr 2756250.

2. Informacje technologiczne i handlowe

„Powszechnie przyjmuje się, że informacja ma charakter technologiczny, kiedy dotyczy najogólniej rozumianych sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania” (Wyrok SN z dnia 3 października 2000 r. (sygn. akt I CKN 304/00, Legalis nr 49105).

Przykładowo będą to:

  • „procesy/technologie wytwarzania folii o zadanych parametrach” (Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17 listopada 2022 r. (sygn. akt III SA/Gd 331/22, Legalis nr 2835155),
  •  „kwestie związane z przekazaniem wiedzy (know – how) niezbędnej do prawidłowego stosowania tych powłok, monitorowania jakości powlekania powierzchni tymi powłokami i zabezpieczenia antykorozyjnego” (Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 maja 2022 r., I SA/Rz 150/22 Legalis nr 2776167).

3. Dokumentacja techniczna firmy

„Żądane przez spółkę dokumenty zawierają także informacje o charakterze know-how, organizacyjno-handlowym, finansowym i techniczno-technologicznym wykonawcy umowy. Chodzi tu o dokumentację techniczną, rysunki techniczne, informacje o zastosowanych produktach, materiałach czy narzędziach wykorzystywanych przez wykonawcę umowy w trakcie tworzenia pojazdów, jak również dokumentację konstrukcyjną. Przedmiotowa dokumentacja zawiera też dane kontrahentów, kooperantów oraz podwykonawców dostarczających elementy zabudowy i wyposażenia specjalistycznego pojazdu typu armatka wodna (…) ” –  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. sygn.. akt II SA/Wa 3941/21, Legalis nr 2779302

Istotne!

Know- how  stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233).

Podstawa prawna:

  • Art.21 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  (t.j. Dz.U.2022.2587)
  • Art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.  Dz.U.2022.2647)

Stan prawny na dzień 25 lipca 2023 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek