Strona główna Słownik Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy

2749
PODZIEL SIĘ
Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy to pozycja bilansowa, ujmowana w pasywach bilansu spółki jako element kapitałów własnych.

Pozycja ta jest obligatoryjna jedynie w zakresie spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, zaś w przypadku pozostałych spółek może być praktycznie tworzona na mocy wewnętrznych decyzji wspólników. W przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych na kapitał zapasowy powinno się przelewać co najmniej 8% zysku za dany (poprzedni) rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego spółki. Natomiast w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przepisy wymagają przelania na ten kapitał nadwyżki w przypadku objęcia udziałów za wartość (kwotę) wyższą niż wartość nominalna udziałów. W przypadku spółek osobowych utworzenie tego kapitału jest już całkowicie dowolne.

Na kapitale zapasowym ujmowane są co do zasady kwoty:

  • agio tj. nadwyżki ceny emisyjnej akcji lub udziałów nad ich wartością nominalną,
  • zysk wyłączony od podziału pomiędzy wspólników/akcjonariuszy przeznaczony np. na dalsze inwestycje spółki lub późniejszą dywidendę,
  • kwoty z dopłat które regulują akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom.

Dysponowanie kwotami zapisanymi na kapitale zapasowym może być dokonywanie jedynie uchwałami Zgromadzenia Wspólników czy Walnego Zgromadzenia, przy czym w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Środki z kapitału zapasowego mogą być z kolei przeznaczane w szczególności na:

  • pokrycie strat spółki,
  • podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
  • wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy,
  • rozliczenie umorzenia akcji lub udziałów z tzw. czystego zysku,

art. 154 K.s.h. art. 309 K.s.h. art. 396 K.s.h.