Strona główna Słownik Dywidenda

Dywidenda

2404
PODZIEL SIĘ
Dywidenda

Dywidenda to inaczej udział w zysku. Pojęcie to używane jest w odniesieniu do udziału wspólnika/akcjonariusza w zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej czy komandytowo-akcyjnej.

Zysk w tych spółkach rozdziela się stosunku do akcji/udziałów posiadanych przez wspólnika lub akcjonariusza.

Zysk podlegający wypłacie nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje/udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Podział zysku dokonywany jest co do zasady po zakończeniu roku obrotowego na podstawie uchwał podejmowanych przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników czy Akcjonariuszy.

Możliwa jest także wypłata zaliczek na poczet dywidendy. Musi być to jednak w pierwszym rzędzie przewidziane w umowie/statucie spółki a jej wysokość także podlega ograniczeniom. Np. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy może być wypłacona, jeśli zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Możliwe jest także uprzywilejowanie udziałów lub akcji co do prawa do dywidendy, co daje wspólnikowi/akcjonariuszowi prawo do uzyskania wyższej dywidendy, niż przypadająca na udziały czy akcje zwykłe.

Regulacje: art. 191 – 197 K.s.h. oraz 347-349 K.s.h. oraz art. 353 K.s.h.