Strona główna Słownik Agio

Agio

8108
PODZIEL SIĘ
agio

Agio jest nadwyżką pomiędzy ceną objęcia akcji w spółce akcyjnej lub w spółce komandytowo-akcyjnej/ lub też udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nad ich wartością nominalną wynikającą z zapisów umowy spółki czy statutu. 

Wyjaśniając na przykładzie: zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych minimalna wartość nominalna udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 50 zł., zaś minimalna wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Gdyby w takim przypadku wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowili objąć nowe udziały po np. 80 zł każdy, wówczas różnica pomiędzy tymi dwiema wartościami stanowić będzie agio.

Analogicznie sytuacja przedstawiać się będzie w przypadku objęcia nowych akcji w spółce akcyjnej nie za 1 grosz lecz za 50 groszy za jedną akcję. Wówczas owe 49 groszy stanowić będzie agio emisyjne.

Przepisy prawa przewidują, że wartość agio jest zapisywana w księgach rachunkowych spółki w pozycji „Kapitał zapasowy”.

Tzw. emisja z agio jest możliwa zarówno wówczas gdy nowe udziały lub akcje są pokrywane wkładem pieniężnym (opłacane środkami pieniężnymi), jak i wówczas gdy wspólnik pokrywa swoje akcje lub udziały aportem (wkładem niepieniężnym).

 

Regulacje: art. 154 K.s.h. i art. 308 K.s.h.