Strona główna Autorzy Posty przez TamieZamudio678

TamieZamudio678

48 POSTY 0 KOMENTARZE

Kontrola podatkowa i skarbowa – uprawnienia kontrolujących

Kontrola rozliczeń podatkowych może być wykonywana dwutorowo - w ramach kontroli podatkowej regulowanej Ordynacją podatkową (ordynacja) oraz w ramach kontroli skarbowej regulowanej przez...

Praktyczne i prawne konsekwencje dla kupujących mieszkania od spółdzielni

W wyniku nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z póź. zm.) od dnia 31...

Postępowanie komornicze – tytuł wykonawczy

Kodeks postępowania cywilnego (dalej „KPC”) w przepisach od art. 758 do 1088 określa zespół środków, wymuszających spełnienie przez dłużnika świadczenia określonego tytułem...

Rozmowa z mec. Krystyną Gregorowicz-Ziembą, wspólnikiem Kancelarii GKG

Państwa Kancelaria funkcjonuje na rynku od 17 lat. W tym czasie prawo w Polsce ulegało bezustannym zmianom (najpierw transformacja ustrojowa, potem przystosowania do...

Konsekwencje finansowe i prawne sprawcy wypadku nieposiadającego ubezpieczenia OC pojazdu

Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC posiadaczy...

Pełnomocnictwo notarialne a pełnomocnictwo niepoświadczone przez notariusza

Pełnomocnictwo jest umocowaniem do działania w imieniu innej osoby. Czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w ramach jego umocowania wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Pełnomocnictwo...

Podstawy wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy wypadku

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ma charakter obowiązkowy – zgodnie z wyraźnym...

Sądowe zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu procesowym

W postępowaniu procesowym, na wniosek strony, złożony w sądzie, przed którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy, sąd może zwolnić stronę...

Zasady wynagradzania pracownika z tytułu podróży służbowej (delegacja)

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na...

Instytucja obrońcy z urzędu

Art. 6 Kodeksu postępowania karnego poprzez zapis, że oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z obrońcy, statuuje zasadę prawa...