Strona główna Autorzy Posty przez TamieZamudio678

TamieZamudio678

48 POSTY 0 KOMENTARZE

Obligatoryjne elementy pism kierowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek prawidłowego oznaczania pism i zamówień handlowych składanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wyznacza przede wszystkim art. 206 Kodeksu spółek handlowych. Obowiązek ten...

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS

Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy (albo chorobie zawodowej), mają prawo do tzw. świadczeń wypadkowych. Świadczenia te wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,...

Proces rozwodowy

Pozew rozwodowy. Wystąpić z pozwem rozwodowym może każdy z małżonków. Sądem właściwym dla złożenia pozwu jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli...

Odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadek przy pracy

Podstawowym aktem prawnym regulującym świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadku przy pracy jest ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym...

Dziedziczenie majątku

Pojęcie dziedziczenia majątku. Przepisy dotyczące dziedziczenia znajdują się w księdze czwartej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z...

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Przez alternatywne metody rozwiązywania sporów w skrócie ADR (Alternative Dispute Resolution) rozumie się pozasądowe rozwiązywanie spraw spornych Do takich metod należą; negocjacje, mediacje...

Kodeks karny skarbowy: Korekta deklaracji jako okoliczność wyłączająca ukaranie

Zgodnie z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną, w...

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym od wspólników podmiotem prawnym, posiadającym osobowość prawną. Wspólnicy spółki nie odpowiadają za zobowiązania spółki, są zobowiązani jedynie...

Odpowiedzialność na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka

Przy rozpatrywaniu zagadnień związanych z odpowiedzialnością za wyrządzoną szkodę należy na wstępie zwrócić uwagę, iż źródłem zobowiązania do naprawienia szkody jest z reguły fakt...

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne – zwolnienia z podatku

Jednym ze źródeł przychodów podatkowych – jak to precyzuje przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawo o podatku dochodowym od osób fizycznych...