Strona główna Słownik KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

290
PODZIEL SIĘ
KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest to publiczny rejestr podmiotów gospodarczych prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze).

Sprawdź:  Siedziby i obszary właściwości Wydziałów Gospodarczych KRS

Jakie akty prawne regulują funkcjonowanie KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy działa od 1 stycznia 2001 r. Jego funkcjonowanie reguluje Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U.2021.112) oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie.

Jest nim m.in.:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. 2014. 1667),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2021. 1173).

Zobacz więcej: Akty prawne regulujące funkcjonowanie KRS

Z jakich rejestrów składa się KRS?

KRS składa się z:

  1. rejestru przedsiębiorców,
  2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  3. rejestru dłużników niewypłacalnych.

Z art. 3 ustawy o KRS rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru.

Wpis do rejestru KRS – w jaki sposób?

Na podstawie art.19 ust. 1 – 2 ustawy o KRS wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą składać wnioski w wersji papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Więcej informacji znajduje się na Portalu Rejestrów Sądowych.

Przeczytaj także: Nowe technologie? Czy to możliwe w przypadku Krajowego Rejestru Sądowego??

Jakie funkcje pełni KRS?

KRS pełni funkcję informacyjną oraz kreatywną.

Funkcja informacyjna polega na tym, że „każdy może w ułatwiony sposób uzyskać dane zawarte w KRS; ponadto przyjęto zasadę, iż wiele wpisów KRS podlega obowiązkowi ogłoszenia w MSiG (art. 13 ustawy o KRS), co dodatkowo stwarza gwarancję ich jawności” [1]. Natomiast funkcja kreatywna polega na tym, że „osobowość prawną spółka kapitałowa, spółdzielnia, czy inne osoby prawne uzyskują z chwilą wpisu do rejestru (por. np. art. 163, 306 k.s.h.)” [2].

Co oznacza, że dane zawarte w KRS są jawne?

Na podstawie art. 8 ustawy o KRS jawność danych zawartych w rejestrach KRS oznacza, że:

  • każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji,
  • każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

Podmiot zainteresowany uzyskaniem danych z rejestrów prowadzonych przez KRS może uzyskać informacje o statusie prawnym podmiotu gospodarczego np. spółki prawa handlowego, sposobie jej reprezentacji oraz sytuacji finansowej.

Istotne!

Uzyskaj informacje z Krajowego Rejestru Sądowego

Podstawa prawna:

Art. 1 ust. 2, art. 2 ust. 1, art. 3, art. 8, Art. 13, art. 19 ust. 1- 2, ust. 5, Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U.2021.112)

Objaśnienie:

[1] Zedler F., [w:] Koch A., Napierała J. (red.), Prawo spółek handlowych, Warszawa 2017, str. 104 – 105

[2] Tamże

Stan prawny na dzień 24 stycznia 2022 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek