Strona główna Słownik Spółka w organizacji

Spółka w organizacji

560
PODZIEL SIĘ
spółka w organizacji

Spółka w organizacji stanowi „formę przejściową funkcjonowania spółki kapitałowej” [1]. W tym czasie spółka jest zobowiązana dodawać do firmy spółki nazwy oznaczenie „w organizacji” np. XYZ spółka akcyjna w organizacji.

Spółką organizacji może być tylko spółka kapitałowa. Spółki osobowe tj. spółka jawna, komandytowa, partnerska czy komandytowo-akcyjna nie mogą działać jako spółki w organizacji.

Spółka kapitałowa „w organizacji” powstaje:

  1. z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. (art. 161 § 1 k.s.h.),
  2. z chwilą zawarcia umowy prostej spółki akcyjnej (art. 300(11) § 1 k.s.h.),
  3. z chwilą zawiązania spółki akcyjnej, czyli z chwilą objęcia wszystkich akcji. (art. 323 § 1 w zw. z art. 310 § 1 k.s.h.)

– do dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Po dokonaniu niniejszego wpisu staje się ona „właściwą” spółką kapitałową t.j. spółką z o.o., albo prostą spółką akcyjną albo też spółką akcyjną.

Istotne!

Spółką w organizacji nie będzie spółka osobowa przekształcona w spółkę kapitałową.

W jakim terminie spółka kapitałowa w organizacji powinna być zgłoszona do KRS

Spółka kapitałowa w organizacji powinna być zgłoszona do rejestru przedsiębiorców KRS w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki lub sporządzenia jej statutu. Jeżeli została zawarta w systemie S24, wówczas w ciągu 7 dni winien zostać złożony wniosek o wpis do KRS.

W przeciwnym przypadku umowa lub statut spółki zostaną rozwiązane z mocy prawa. Tak może być również wtedy, gdy uprawomocnieni się postanowienie sądu o odmowie rejestracji spółki.

Jaki jest status prawny spółki kapitałowej w organizacji?

Spółki kapitałowe w organizacji  mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Na podstawie art. 17 ust. 3. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U.2021.162) spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed wpisem do rejestru przedsiębiorców. Przykładowo może być pracodawcą, dokonywać zakupu towarów lub nieruchomości, sprzedawać towary lub usługi, które stanowią przedmiot jej działalności.

Kto reprezentuje spółkę kapitałową w organizacji ?

Z mocy art. 161 § 2 k.s.h.) Spółkę z o.o. w organizacji jest reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. Natomiast prosta spółka akcyjna w organizacji jest reprezentowana przez zarząd, a do chwili jego ustanowienia – przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą akcjonariuszy (art. 300(11) § 2 k.s.h.). Z kolei do chwili ustanowienia zarządu spółkę akcyjną w organizacji reprezentują wszyscy jej założyciele lub pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli (art. 323 § 2.k.s.h.)

Piśmiennictwo podkreśla: ”Wyjątkowo spółkę w organizacji, która ma już zarząd, reprezentować może pełnomocnik powołany uchwałą wspólników w sytuacji przewidzianej w art. 210 §1 KSH. Chodzi tutaj o reprezentacje spółki w umowach zawieranych z członkiem zarządu lub w sporze z nim” [2].

Kto odpowiada za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji?

Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Będzie to zarząd spółki lub jej pełnomocnik. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

Przeczytaj artykuł archiwalny: Spółka w organizacji – co to takiego 

Podstawa prawna:

Art. 11 – 13 , 161 § 1 – 2 , art. 210 §1 , art. 300(11) § 1 – 2 , art. 310 § 1 , art. 323 § 1- 2  Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U.2020.1526)

Objaśnienie:

[1] Mosio D., Rozdział I [w:] Kidyba A. (red. naukowa), Meritum prawa spółek, Warszawa  2020, str. 46

[2] Koronkiewicz – Bieniek E. ,Część II, Rozdział 1 § 5 [w:] Mróz T., Stec M., (red.) , Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005, str. 159

Stan prawny na dzień 28 stycznia 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek