Strona główna Słownik CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

3478
PODZIEL SIĘ
CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest to rejestr przedsiębiorców (osoby fizyczne) prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce w tym wspólników spółek cywilnych osób fizycznych działających na terytorium Polski. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki, czyli Minister Rozwoju i Technologii.

Regulacja prawna w tym zakresie znajduje się w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, t.j. Dz.U 2020. 2296 ( dalej: ustawa o CEIDG).

Co jest zadaniem CEIDG?

Zadaniem CEIDG jest m.in.:

  1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
  2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ( t.j. Dz.U. 2021. 162),
  3. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
  4. udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, (zakres udzielonego pełnomocnictwa , rodzaj i sposób wykonywania prokury).

Jakie są funkcje CEIDG – pogląd w orzecznictwie

W orzecznictwie podkreślono, że „w literaturze przedmiotu wyróżnia się funkcje CEIDG (…) funkcję ewidencyjną, informacyjną, ochronną i fiskalną. W ramach pierwszej następuje gromadzenie (zbieranie) oraz utrwalanie określonych danych (informacji), dostarczanych do rejestru przez właściwe podmioty, wraz z równoczesnym gromadzeniem oraz przechowywaniem określonych dokumentów. Funkcja informacyjna jest realizowana poprzez informowanie wszystkich zainteresowanych o danych dotyczących danego przedsiębiorcy. (…) Funkcja fiskalna polega na tym, że organy prowadzące rejestr pobierają od podmiotów wnioskujących o wpis opłaty (…)” – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2015 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1157/14).

Istotne!

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Są to dane ewidencyjne oraz informacyjne dotyczące przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Ich zakres zawiera art. 5 ustawy o CEIDG.

Ważne !

Od dnia 13 grudnia 2021 roku zamiast dotychczasowej strony ceidg.gov.pl., sprawy urzędowe związane z CEIDG można już załatwiać przez Konto Przedsiębiorcy na biznes.gov.pl.

Przeczytaj o wprowadzonej zmianie: Od połowy grudnia br. zmiany w CEIDG

Temat powiązany: CEIDG – zmiany w korzystaniu przez internet

Jakie dane przedsiębiorcy są udostępniane przez CEIDG?

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o CEIDG są udostępniane zawarte w rejestrze dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych kontaktowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7, (dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG) w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG.

Podstawa prawna:

Art. 1- 2, art. 5 – 6 ust. 1, art. 47 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U.2020.2296)

Stan prawny na dzień 3 stycznia 2021 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek