Strona główna Słownik Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna

1876
PODZIEL SIĘ
Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna zaliczana jest do spółek osobowych.

Powstanie oraz funkcjonowanie tego typu spółek regulują zasadniczo przepisy art. 125 – 150 Kodeksu spółek handlowych. Ze względu jednak na to, że spółka komandytowo-akcyjna stanowi pewną hybrydę wśród spółek łączącą cechy spółki osobowej oraz spółki kapitałowej, do spółek tego typu stosuje się odpowiednio także przepisy dotyczące spółek jawnych (głównie w zakresie stosunków prawnych komplementariuszy, względem siebie jak również w stosunku do akcjonariuszy), zaś w pozostałym zakresie przepisy K.s.h. dotyczące spółki akcyjnej (w tym w zakresie dotyczącym kapitału zakładowego, wkładów na ten kapitał, rady nadzorczej czy walnego zgromadzenia oraz akcjonariuszy).

W spółce komandytowo-akcyjnej – podobnie jak w spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników. W spółce komandytowo-akcyjnej są to komplementariusze a zatem wspólnicy prowadzący sprawy spółki i reprezentujący je na zewnątrz oraz ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki, oraz akcjonariusze, będący wspólnikami biernymi, których odpowiedzialność ograniczona jest do wartości posiadanych przez nich akcji.

Spółka komandytowo akcyjna (skrót: S.k.a.) musi posiadać kapitał zakładowy, minimalna wysokość kapitału zakładowego S.k.a. to 50.000 zł. Spółka działa w oparciu o statut, który musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego.
Minimalną zawartość statutu S.k.a. określa art. 130 K.s.h. Zgodnie z nim statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość;
5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela;
6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;
7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń;
8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Regulacja: art. 125-150 Kodeksu spółek handlowych