Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) : koszty kwalifikowane –...

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) : koszty kwalifikowane – omówienie wybranych kosztów (2)

1095
PODZIEL SIĘ
ulga na badania Sprawna spółka

W celu korzystania z ulgi podatkowej na badania i rozwój należy zidentyfikować prace badawczo – rozwojowe w firmie oraz ponoszone z tego tytułu wydatki stanowiące koszty kwalifikowane.

Sprawdź: Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) –  kategorie  kosztów kwalifikowanych

W poprzednim artykule Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R): koszty kwalifikowane – omówienie wybranych kosztów (1) omówione zostały wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników stanowiące koszt kwalifikowany do ulgi badawczo- rozwojowej.

Zobaczmy, niektóre inne wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę (podatnik), które mogą być odliczone w ramach ulgi B+R.

Wydatki na nabycie materiałów i surowców do działalności  B+R

Na podstawie art. 26e ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT i art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki ponoszone na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

W obu ustawach podatkowych nie ma definicji „materiały” i „surowce”. Pomocny może być tutaj par. 3 pkt 1 lit.b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2019. 2544) zgodnie z którym „materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu (…)”.

Jakie wydatki stanowią koszty materiałów i surowców?

Zgodnie ze stanowiskiem organu interpretacyjnego „(…) przyjmuje się, że materiały i surowce, w przypadku których istnieje możliwość ich przypisania do działalności badawczo-rozwojowej, uznaje się za koszty kwalifikowane w ramach ww. działalności” [1].

Przykłady  z interpretacji indywidualnych:

  1. W interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB1-3.4010.274.2019.1.MBD) wydanej  w dniu 3 lipca 2019 r.   Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał za prawidłowe uzasadnienie podatnika:   „W ramach prowadzonej działalności Spółka:(…)  realizuje własne projekty (prototypy łodzi/znaczące ulepszenia) – które  (…) mogą zostać zaoferowane zarówno jako nowe produkty dla kontrahentów zewnętrznych, jak i posłużyć do znaczącego ulepszenia i poprawy funkcjonalności oferowanych już łodzi (Działalność B+R). (…) Spółka ponosi także wydatki związane z zakupem materiałów i surowców wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej (np. kleje, farby, maty izolacyjne, rury, blachy, czujniki dymu, wyposażenie prototypowych modeli, osprzęt elektroniczny, etc.) Surowce te i materiały są niezbędne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. (…)”.
  2. W interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB1-3.4010.451.2019.1.APO) z dnia 6 grudnia 2019 r. Dyrektor KIS stwierdził że „należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że koszty zakupu wody oraz spirytusu, zużytych bezpośrednio na potrzeby prowadzonej Działalności B+R, spełniają definicję surowców, a zatem wydatki na ich nabycie mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych,(…). Również wydatki poniesione prze Wnioskodawcę na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, butelek szklanych oraz próbnych form do produkcji nowych lub ulepszonych produktów należy uznać za nabycie materiałów, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p., uprawniających do odliczenia kosztów ich zakupu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej”.
  3. W interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM) z dnia 17 października 2019 r. Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy (podatnik): „Spółka w ramach działalności BR może zużywać materiały, komponenty elektroniczne, detale mechaniczne, kable i przewody elektryczne, złącza, obudowy, tonery i papier, inne materiały biurowe, opakowania, pojemniki i obudowy służące do przechowywania i magazynowania, narzędzia ręczne (zestawy kluczy, szczypiec, kombinerek, śrubokrętów, lutownic itp.) i osprzęt pomiarowy ręczny (mierniki itp.)”.

Wydatki na  zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych na potrzeby prac badawczo- rozwojowych

W świetle art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT i art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT w celu skorzystania z odliczenia wydatków na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne  lub wyniki  przeprowadzanych badań naukowych na potrzeby działalności  badawczo – rozwojowej podatnik powinien zawrzeć umowę z jednostką naukową należącą do systemu szkolnictwa wyższego i nauki  (np. wyższa uczelnia). Powinna być ona wpisana  do Zintegrowanego Systemu Informacji POL-on.

Jakie jest stanowisko organu skarbowego?

W interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB1-3.4010.256.2019.1.MO) z dnia 12 lipca 2019 r. Dyrektor KIS wyraził pogląd: „że ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne mają być świadczone lub wykonywane przez jednostkę naukową. Ustawodawca dopuszcza też możliwość, nabycia badań naukowych od jednostki naukowej, ale tylko takich które są przez nią prowadzone.

Tym samym, za koszty kwalifikowane opisane w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, nie można uznać wydatków na zakup ww. usług w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, które są nabywane od podmiotów nie będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki”.

Natomiast z interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB1-1.4010.257.2019.1.SG) wydanej przez Dyrektora KIS w dniu 30 sierpnia 2019 r. wynika, że „Wnioskodawca nie będzie mógł dokonać rozliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków poniesionych przez Spółkę akcyjną na nabycie od C. Sp. z o.o. (innego członka podatkowej grupy kapitałowej) ekspertyz, opinii, usług doradczych i innych usług równorzędnych oraz wyników prowadzonych przez C. Sp. z o.o. badań naukowych, w składanym rocznym zeznaniu podatkowym”.

Stąd też jako podsumowanie należy podać stanowisko organu interpretacyjnego zaprezentowane w interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB1-3.4010.624.2019.1.BM) wydanej przez Dyrektora KIS w dniu 7 lutego 2020 r. Organ skarbowy potwierdził stanowisko podatnika: „(…) zdaniem Spółki, za koszty kwalifikowane Spółka będzie mogła uznać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne i nabycie wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną one nabyte na podstawie umowy od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki”.

Podstawa prawna:

– art. 26e ust. 2 pkt 2 – 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019.1387)

– art. 18d ust. 2 pkt 2- 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U.2019.865)

Objaśnienie:

[1] Interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB1-3.4010.625.2019.1.BM) wydana  przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 7 lutego 2020 r.

Stan prawny na dzień 5 marca 2020 roku

W.K.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R