Strona główna Dochodowy - osoby prawne Polska spółka holdingowa – planowane zmiany od 1 stycznia 2023 r

Polska spółka holdingowa – planowane zmiany od 1 stycznia 2023 r

163
PODZIEL SIĘ

Preferencje podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki holdingowej w zakresie dotyczącym dochodu ze sprzedaży udziałów lub akcji w spółce zależnej pojawiły się w Ustawie o CIT z dniem 1 stycznia 2022 r.  

Polska spółka holdingowa – na czym polegały preferencje podatkowe

W uproszczeniu pod pewnymi warunkami nowe przepisy dawały możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku CIT dochodów ze zbycia akcji lub udziałów posiadanych w spółce z o.o. lub akcyjnej, jeśli tylko spółka holdingowa posiadała co najmniej 10% udziałów lub akcji takiej spółki zależnej (krajowej lub zagranicznej).

Możliwe było także zwolnienie w 95% dywidend wypłacanych przez taką spółkę zależną na rzecz spółki holdingowej.

Poza innymi warunkami dla zastosowania tych preferencji ważny był okres posiadania przez spółkę holdingową owych 10% udziałów/akcji – wymagane było tutaj posiadanie nieprzerwane przez okres co najmniej 1 roku.

Szczegółowiej na ten temat pisaliśmy w artykule pt. NOWY ŁAD – spółka holdingowa – korzystne opodatkowanie dywidendy oraz dochodów ze zbycia udziałów i akcji

Polska spółka holdingowa – na czym mają polegać zmiany

Podstawowe zmiany obejmować mają następujące obszary:

1) Definicja spółki holdingowej ma być rozszerzona dodatkowo o prostą spółkę akcyjną. Zatem ww. preferencje podatkowe mają obejmować dochody ze sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach akcyjnych i spółkach z o.o. – ale uzyskane przez wszystkie trzy rodzaje spółek kapitałowych czyli przez spółkę akcyjną, spółkę z o.o. oraz prostą spółkę akcyjną,

2) W zakresie definicji spółki zależnej pozostawiono wprawdzie wymóg posiadania w tym podmiocie przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji, ale jednocześnie wykreślono negatywny warunek zgodnie z którym spółka zależna mogła posiadać jedynie do 5% udziałów/akcji w innym podmiocie (czyli w podmiocie „piętro niżej”. Obecnie zatem niezależnie od tego czy spółka zależna ma „podpięte” pod sobą inne jeszcze spółki, czy też nie – to możliwe jest preferencyjne opodatkowanie dochodów ze zbycia udziałów/akcji w takiej spółce zależnej, czy dywidendy wypłacanej z takiej spółki do spółki holdingowej. Dla skorzystania z preferencji w zakresie opodatkowania spółka zależna będzie mogła także posiadać  ogół praw i obowiązków w spółce nie będącej osobą prawną – co obecnie wyłącza taką spółkę z zastosowania ww. przepisów,

3) Istotna zmiana o charakterze negatywnym dotyczyć będzie natomiast czas okresu posiadania przez spółkę holdingową udziałów/akcji spółki zależnej. Do tej pory był to okres 1 roku, po zmianie przepisów ma być to okres 2 lat nieprzerwanego posiadania tych walorów. 

4) Z kolei plusem będzie zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę zależną na rzecz spółki holdingowej – nie tak jak do tej pory w 95% ale w 100%.

Treść projektowanych zmian oraz uzasadnienie do ustawy dostępne jest pod tym LINKIEM.

Spośród tych zmian szczególnie pozytywnie odnieść się trzeba do całkowitego zwolnienia dywidendy z opodatkowania CIT. Dobrze także że ustawodawca ma w planie zmianę definicji spółki zależnej, poprzez dopuszczenie do skorzystania ww. preferencji podatkowych także tych spółek akcyjnych czy z o.o., które mają jednocześnie akcje czy udziały w innych spółkach lub też są wspólnikami np. w spółkach jawnych czy komandytowych. Niewątpliwie spowoduje to rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania z tych korzystniejszych rozwiązań podatkowych.

Pamiętać oczywiście trzeba, że jest to projekt, który zweryfikują dalsze prace ustawodawcze.

Stan prawny na dzień 14 września 2022 roku

Małgorzata Gach

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach