Strona główna Dochodowy - osoby prawne Zmiana opodatkowania firmy na rok 2024 – kierunek interpretacyjny

Zmiana opodatkowania firmy na rok 2024 – kierunek interpretacyjny

75
PODZIEL SIĘ
Zmiana opodatkowania

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

Do dnia 20 lutego 2024 r. przedsiębiorcy  będący osobami fizycznymi oraz wspólnicy spółek  transparentnych podatkowo mogą zmienić dotychczasową formę opodatkowania dochodów /przychodów firmy na rok 2024. Publikowany artykuł przedstawia stanowisko organu skarbowego w przypadku nieskutecznej zmiany zasad opodatkowania firmy.

Jakie są możliwe formy opodatkowania firmy ?

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) podstawową formę opodatkowania dochodów firmy stanowi skala podatkowa. Podatnik może ją zmienić na 19% podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Powyższe wynika z dyspozycji art. 9a ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Niniejsze przepisy zobowiązują podatników do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Więcej informacji w tym temacie zawiera artykuł: Przedsiębiorco, zbliża się termin zmiany formy opodatkowania firmy w 2024 roku!

Zobacz także:

Oświadczenie o zmianie opodatkowania tylko w pisemnie

Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania firmy podatnik może złożyć na piśmie

  • w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika lub
  • za pośrednictwem CEIDG, zmieniając dane w formularzu CEIDG 1 w polu 15.

Sprawdź: CEIDG dla przedsiębiorców

Treść powiązana: Jak sprawdzić czy przedsiębiorca prawidłowo przesłał informację o zmianach w firmie do urzędu skarbowego

Podatniczka nieskutecznie złożyła wniosek o zmianę opodatkowania

Z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że podatniczka była wspólnikiem spółki cywilnej. W rozliczeniu dochodów za 2021 r., wszyscy wspólnicy opodatkowywali swoje dochody podatkiem liniowym, a w roku 2022 postanowili przejść na ryczałt. W 2023 r. okazało się, że tylko Wnioskodawczyni nieskuteczne złożyła wniosek o zmianę formy opodatkowania, a pozostali wspólnicy spółki skutecznie zmienili formę opodatkowania na podatek ryczałtowy. Naczelnik właściwego urzędu skarbowego oczekuje złożenia zeznania rocznego na deklaracji PIT-36L.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.484.2023.2.KD) z dnia 12 września 2023 r.  stwierdził, że:

„(-) jeżeli intencją wspólników jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy.

Z uwagi na fakt, że w stanie faktycznym opisanym we wniosku, w terminie wynikającym z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie złożyła Pani naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca swojego zamieszkania, pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach spółki cywilnej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ani nie złożyła stosownego oświadczenia za pośrednictwem CEiDG, to nie mogła Pani opodatkować uzyskanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

(-) Wobec powyższego, wobec nieskutecznej zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, właściwą formą opodatkowania Pani dochodów ze spółki cywilnej jest podatek liniowy”.

Zobacz także: Problem techniczny systemu CEIDG – zmiana zasad opodatkowania za 2022 – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Wnioskodawczyni wybrała podatek liniowy a przez pomyłkę opłacała ryczałt

Podobnie było w przypadku, gdy podatniczka wybrała podatek liniowy, a przez pomyłkę opłacała ryczałt. Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że 2 lipca 2022 r. podatniczka założyła firmę. Przy wyborze jej opodatkowania w systemie CEiDG omyłkowo zaznaczyła podatek liniowy. Przez cały okres prowadzenia działalności opłacała ryczałt w wysokości 8,5%. Nie była świadoma, że wcześniej wybrała podatek liniowy. W kwietniu 2023 r. urząd  skarbowy przypomniał jej telefonicznie o błędnie odprowadzonym podatku za rok 2022. W dniu 2 maja 2023 r. za pośrednictwem CEiDG Wnioskodawczyni zmieniła opodatkowanie podatkiem liniowym na formę ryczałtu z datą wprowadzenia zmiany od 2 lipca 2022 r.

W interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 czerwca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.449.2023.2.MR) organ skarbowy wyjaśnił:

„(-) zmiana przez Panią 2 maja 2023 r. sposobu opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i wybór opodatkowania w formie ryczałtu (-) za pośrednictwem wniosku CEiDG nie wypełnia przesłanek skutecznego zawiadomienia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy. Zmiana ta nie wywołała skutku prawnego co do zasad opodatkowania na rok 2022, gdyż zawiadomienie zostało złożone po wymaganym w ww. przepisie terminie.

W związku z tym, (-) osiągane przez Panią w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogły być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym”.

Tylko pisemne oświadczenie o wyborze nowej formy opodatkowania

Nie jest skuteczna domyślna zmiany formy opodatkowania poprzez wskazanie jej w dyspozycji przelewu wybranego podatku bez wcześniejszego zawiadomienia o tym urzędu skarbowego.

Tak było w przypadku podatnika, który dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej do końca 2021 r. rozliczał podatkiem liniowym.  Na początku 2022 r. podjął decyzję o zmianie formy opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W dokumencie przelewu zaliczki za styczeń 2022 r.

„(-) wprowadził (-) informację o tym, że jest to przelew tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego” i „(-) zawiera wszystkie elementy, które powinno zawierać zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania. Nie złożył (-) jednak oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (-)”.

Podatnik zapytał:

„Czy złożenie dyspozycji przelewu płatności podatku (tzw. przelew podatkowy), która zawiera wskazanie osoby podatnika, NIP, nr mikrorachunku podatkowego, oznaczenie typu płatności (PIT-28 – zryczałtowanego podatku dochodowego), który to przelew skierowany jest do organu podatkowego, może być uznane za złożenie oświadczenia o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania (-)?”.

Organ interpretacyjny wyjaśnił:

„(-) że złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest warunkiem koniecznym dla możliwości wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu (-) . W przeciwnym razie podatnik rozliczany będzie na dotychczasowych zasadach, czyli podatkiem liniowym” – interpretacja indywidualna z dnia 21 lipca 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.369.2023.2.HJ) .

Podobne stanowisko zawiera interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 lutego 2023 r., (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.12.2023.2.MT).

Czy termin do zmiany formy opodatkowania można przywrócić

Nie można przywrócić terminu na złożenie oświadczenia o zmianie opodatkowania, ponieważ jest on „(-) terminem materialnym, a to oznacza, że jego upływ powoduje wygaśnięcie praw i obowiązków materialnoprawnych (praw do wyboru formy opodatkowania) (-)”. Tak NSA w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 września 2007 r. (sygn. akt II FSK 982/06). Tożsame stanowisko przedstawił WSA w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1295/09).

Podstawa prawna

  • Art. 9a ust. 1-2 , art. 27 ust. 1 , art. 30c ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647) .
  • Art. 9 ust. 1 -1c Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z  2022 r. poz. 2540).

Stan prawny na dzień 16 lutego 2024 roku

Małgorzata Gach, Wanda Książek