Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Podatnik może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeżeli posiada już kilka nieruchomości mieszkalnych

Podatnik może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeżeli posiada już kilka nieruchomości mieszkalnych

400
PODZIEL SIĘ
ulga mieszkaniowa

W artykule omawiamy interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 17 maja 2023 r. dotyczącą ulgi mieszkaniowej.

Podatnik sprzedaje nieruchomość

Podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej może sprzedać swoją nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia lub wybudowania. Nie zapłaci 19% podatku dochodowego od osób fizycznych wtedy, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy na „własne cele mieszkaniowe”.

Regulacja prawna

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych może być zwolniony z opodatkowania PIT, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

W art. 21 ust. 25 ustawy o PIT  zostały wymienione wydatki na „własne cele mieszkaniowe”, które uprawniają podatnika do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. W świetle art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT takimi wydatkami będą m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zobacz: Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat – jak można uniknąć jego zapłaty

Podatnik pyta, organ skarbowy wyjaśnia jego wątpliwości

Podatnik może mieć wątpliwości w zakresie wykorzystania z ulgi mieszkaniowej, stąd też na wniosek podatnika Krajowa Informacja Skarbowa wydaje interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

Poniżej omówienie jednej z nich.

1. Stan faktyczny

Z opisu stanu faktycznego podanego w interpretacji indywidualnej  wydanej w dniu 17 maja 2023 r. (sygn.0115-KDIT3.4011.256.2023.1.DP)  wynika, że w marcu 2023 r. Wnioskodawca sprzedał mieszkanie, które nabył  w 2020 r. a więc przed upływem 5 lat. Powinien zapłacić 19 % podatek od dochodu, ale otrzymane pieniądze z jego zbycia chce przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe.  W 2024 r. planuje nabyć nowe mieszkanie od developera (stan developerski). Na zakup mieszkania oraz wykończenie podatnik wyda wszystkie środki otrzymane ze sprzedaży mieszkania. W tym mieszkaniu będzie zameldowany oraz w nim zamieszka.

Wnioskodawca obecnie mieszka na wsi w miejscowości A., a nowe mieszkanie planuje kupić w B.. Tam posiada 3 mieszkania nabyte dużo wcześniej.

2. Pytanie podatnika

Podatnik chciał wiedzieć, czy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, na mieszkanie które kupi na własne cele mieszkaniowe i będzie tam mieszkał, pomimo tego, że posiada w tej samej miejscowości 3 mieszkania, w których Pan nie przebywa i nie mieszka?

3. Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca uważa, że pomimo posiadania innych mieszkań, przysługuje mu ulga mieszkaniowa, ponieważ w zakupionym mieszkaniu będzie zameldowany i będzie tam na stałe mieszkał.

4. Kierunek interpretacyjny organu skarbowego

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS zgodził się z jego stanowiskiem. Wyjaśnił, że:

  • „uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika (-)”,
  • „według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, (-) celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. ‹‹dachu nad głową›› (-)”,
  • „chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym, a zatem potrzeby przeciętnego podatnika, który o ulgę się ubiega. Zawsze bowiem centrum życiowe koncentruje się w konkretnym budynku lub lokalu mieszkalnym i ten właśnie budynek lub lokal służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych”.

Podkreślił także, iż:

„wydatkowanie przychodu musi być ukierunkowane na zrealizowanie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Innymi słowy, ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się muszą do posiadania przez niego tylko jednej nieruchomości mieszkalnej. Zatem osoba, która posiada miejsce zamieszkania może nabyć kolejną nieruchomość mieszkalną w celu zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych”.

W wydanej interpretacji indywidualnej organ skarbowy powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych t.j. wyrok NSA z dnia 17 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1053/15) oraz wyrok WSA w Warszawie z 15 lutego 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 650/16).

Sprawdź: Własne cele mieszkaniowe – co na ten temat NSA?

Dyrektor KIS stwierdził, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT wydatkowanie przez podatnika przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, na zakup lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizował własne cele mieszkaniowe – pomimo tego że jest właścicielem innych nieruchomości mieszkalnych – uprawnia go do zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia.

Podsumujmy…

Niniejsza interpretacja indywidualna jest korzystna dla podatnika. Podatnik może być inwestorem, czyli posiadać inne nieruchomości, ale nie musi w nich mieszkać, tylko w tej  którą  nabędzie na „własne cele mieszkaniowe” po sprzedaży jednej z nich.

Źródło: Interpretacja indywidualna  wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 17 maja 2023 r. (sygn.0115-KDIT3.4011.256.2023.1.DP), (dostęp w dniu 5 czerwca 2023 r.)

Podstawa prawna:

Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a- c, art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25,  art. 30e ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2022.2647)

Stan prawny na dzień 4 lipca 2023 r.

Małgorzata Gach, Wanda Książek