Strona główna Slider Spółki jawne i partnerskie muszą pamiętać o złożeniu do KRS oświadczenia o...

Spółki jawne i partnerskie muszą pamiętać o złożeniu do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego

1781
PODZIEL SIĘ

Spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych tj. spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobligowane są do składania do rejestru sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta o ile były one sporządzane, sprawozdania z działalności, uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podziału zysku.

Obowiązek ten powinien zostać wypełniony przez te podmioty w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia ww. sprawozdania finansowego.

Począwszy od dnia 15 stycznia 2015 r. szczególnym obowiązkiem zostały obarczone także spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. W tej właśnie dacie weszły w życie regulacje art. 70 a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

Pojawił się zatem przepis o następującej treści:

Art. 70a Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2 składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Dodatkowo zmieniony został formularz KRS-ZN – będący załącznikiem do wniosku o wpis zmian do KRS (stosowany, jeśli informacje o sprawozdaniu finansowym są przekazywane przy okazji innych zmian wpisywanych do KRS), gdzie pojawiła się dodatkowa rubryka I.5 oznaczona jako „Informacja o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego”, jak również samodzielny uniwersalny formularz dotyczący li tylko sprawozdań finansowych – KRS-Z30, gdzie w pkt. C.3 powinno się ujmować analogiczne informacje.

Całościowo zatem spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie nie sporządzające sprawozdań finansowych powinny w celu wypełnienia ww. obowiązków prawnych:

  1. wypełnić formularz KRS-Z30 lub KRS-ZN – oba w zakresie informacji o braku obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
  2. złożyć odrębnie i załączyć do odpowiedniego formularza oświadczenie o treści wskazanej w art. 70a Ustawy o rachunkowości. W tym ostatnim zakresie należy uważać na to, aby oświadczenie to zostało złożone przez kierownika jednostki – przez którego zgodnie z powołaną Ustawą rozumie się „w przypadku spółki jawnej (…) – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd”. (art. 3 ust. 1 pkt. 6) Ustawy o rachunkowości. Braki w podpisach osób zobowiązanych sąd rejestrowy każe z pewnością uzupełnić, kierując do spółki wezwanie o takiej treści.

Pamiętać należy o powtarzaniu całej tej procedury w kolejnych latach obrotowych – oczywiście do czasu obowiązywania ww. przepisu Ustawy o rachunkowości.

GM.