Strona główna Aktualności Ostatni moment na złożenie sprawozdania finansowego za rok 2014 bez kary pieniężnej

Ostatni moment na złożenie sprawozdania finansowego za rok 2014 bez kary pieniężnej

921
PODZIEL SIĘ

Czerwiec każdego roku to w większości spółek kapitałowych okres dość nerwowy, bo związany z koniecznością zatwierdzania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i podejmowaniem szeregu uchwał.
Należy pamiętać, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz określonymi uchwałami powinno być złożone nie tylko do Krajowego Rejestru Sądowego lecz także do urzędu skarbowego.

Obowiązki wynikające z ustawy podatkowej precyzuje art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst. jednol. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Przepis ten określa, że:
„Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania”.

Składając zatem sprawozdanie finansowe do organu podatkowego należy złożyć:
• sprawozdanie finansowe,
• opinia i raport biegłego rewidenta – jeśli obowiązek badania przez biegłego zaistniał,
• odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Bardzo istotny jest także termin do złożenia – który wynosi 10 dni od daty podjęcia uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe. Zatem dla spółek które w ostatnim przewidzianym przez przepisy terminie tj. 30 czerwca 2015 r. podjęły stosowne uchwały termin mija w dniu jutrzejszym tj. 10 lipca 2015 r.

Dlaczego termin złożenia dokumentów finansowych za poprzedni rok obrotowy do organu podatkowego jest taki istotny

Otóż od 1 stycznia 2015 roku do Kodeksu karnego skarbowego wprowadzony został nowy przepis art. 80b. Zgodnie z jego treścią:
„Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Kara grzywny za ww. wykroczenie może wynieść od 175,00 złotych do maksymalnie 35.000,00 złotych. Wysokość grzywny zależna będzie od stanu majątkowego podmiotu, nie powinna być jednak wyższa niż kilkaset złotych. W przypadku popełnienia tego wykroczenia przez spółkę karze winni podlegać członkowie władz lub inne osoby, zajmujące się rozliczeniami podatkowymi i rachunkowymi.

Aby nie narazić się na odpowiedzialność karnoskarbową i ryzyko zapłaty grzywny należy zatem bezwzględnie zastosować się do ww. regulacji prawnej i terminowo przedłożyć dokumentację rachunkową za poprzedni rok obrotowy także do organu podatkowego.

WW.