Strona główna Aktualności UBER i inne przypadki transportowe

UBER i inne przypadki transportowe

972
PODZIEL SIĘ

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 9.07.2015 r. dostępnego na stronie www.mf.gov.pl – Ministerstwo uznało, że dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem aplikacji UBER podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Obowiązek podatkowy powstaje w tym względzie niezależnie od spełnienia warunków do wykonywania działalności gospodarczej przewidzianych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm).

W konsekwencji Minister Finansów wskazał, że samo niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź obowiązku uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób nie ma wpływu na powstanie i zakres obowiązków podatkowych. Stwierdzono, że: „Osoby fizyczne osiągające dochody z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Uber powinny samodzielnie wypełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych”.

Tym samym niezależnie od faktu odpowiedniej rejestracji działalności gospodarczej czy uzyskania szczególnych uprawnień – wykorzystujący aplikację UBER dla wykonywania usług przewozowych powinni regulować zobowiązania podatkowe wynikające z wykonywania tego typu usług.

Jakiś czas wcześniej Ministerstwo Finansów zajmowało się z kolei tematem opodatkowania wspólnych przejazdów organizowanych m.in. za pośrednictwem serwisu BlaBlaCar. Formuła ta w podstawowej postaci obejmuje okazjonalne organizowanie się kilku osób w celu wspólnego przejazdu do określonego miejsca w zamian za składkę na paliwo, co w zasadzie pokrywa tylko część kosztów przejazdu. Czyli chodzi tutaj o proste dzielenie kosztów w interesie osób organizujących wspólny przejazd.

MF stwierdziło w odpowiedzi z dnia 1.01.2015 r. na interpelację nr 32705 posła Zbigniewa Chmielowca, że podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega jedynie dochód, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania. Logicznie zatem jeśli brak jest konkretnego przysporzenia majątkowego – to brak jest po stronie organizatora takiego przejazdu – podstawy do obciążania podatkiem. Ma to oczywiście zastosowanie do kierowców, którzy przy okazji swojej własnej podróży zabierają w celu zmniejszenia kosztów pasażerów używając do przewozu swojego samochodu osobowego. Taki przewóz, ze względu na brak ustalonego wynagrodzenia dla przewożącego nie powinien także podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, przewożący nie występuje tutaj bowiem przecież jako podatnik VAT.

Jak zatem widać temat usług przewozowych jest obecnie bardzo nośnym i popularnym tematem – także w aspekcie podatkowym.

WW.