Strona główna Spółki Faktura ustrukturyzowana a obowiązek podatkowy w VAT

Faktura ustrukturyzowana a obowiązek podatkowy w VAT

259
PODZIEL SIĘ
Faktura ustrukturyzowana

Przypomnijmy

Zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt 32a) ustawy o VAT [1] przez fakturę ustrukturyzowaną – rozumie się „fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie”.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-faktury) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej – informuje Ministerstwo Finansów [2]. Będzie obligatoryjne z dniem 1 stycznia 2024 r. Tak wynika z art. 4 ust. 2 decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. [3].

Sprawdź: Krajowy System e-Faktur – co to takiego?

Kiedy fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną ?

W świetle art. 106na ust. 1 ustawy o VAT fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

Piśmiennictwo podaje, że:

„faktura, która została odrzucona przez KSeF lub nie było możliwości wystawienia jej z przyczyn leżących po stronie systemu, nie została wystawiona. Takiemu dokumentowi nie zostanie przydzielony numer identyfikujący w systemie i w konsekwencji nie będzie mógł on być uznany za fakturę ustrukturyzowaną, aż do czasu jego ponownego przesłania do KSeF. Ponownie wysłana faktura będzie uznana za wystawioną w dacie jej ponownego przesłania do KSeF i nadany zostanie numer identyfikujący tę fakturę w KSeF.” (Adam Mariański (red.), Komentarz do zmian w ustawach podatkowych. Polski Ład 2022, Warszawa 2022, źródło: Legalis ).

Co na to organ interpretacyjny ?

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2022 r. (sygn.0112-KDIL1-2.4012.169.2022.1.PM) Dyrektor    Krajowej Informacji Skarbowej wyraził swoje stanowisko w sprawie powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, jeżeli podatnik planuje wystawiać faktury VAT w systemie    KSeF.

„Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji wystawiania faktur ustrukturyzowanych dla świadczonych usług wynajmu obudów do wykopów ziemnych.(…).’

(…) Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. W tym miejscu zauważyć należy, że w art. 19a ust. 5 ustawy, ustawodawca w sposób szczególny uregulował powstanie obowiązku podatkowego dla niektórych usług.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług:

– telekomunikacyjnych,

– wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy,

– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

– stałej obsługi prawnej i biurowej,

– dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

(…) Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług wynajmu powstaje z chwilą wystawienia faktury ustrukturyzowanej, tj. w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur, zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 4 lit. b w zw. z art. 106na ust. 1 ustawy.

Podsumowując, za dzień powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług wynajmu obudów do wykopów ziemnych należy uznać dzień wystawienia faktury ustrukturyzowanej, tj. dzień jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

Źródło: Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 14 czerwca 2022 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.169.2022.1.PM)

Objaśnienie:

[1] Ustawa o VAT : Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022. 931),

[2] Ministerstwo Finansów, UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce od 2024 r. (dostęp w dniu 15 lipca 2022 r.)

[3] decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r.: Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168/81 z dnia 27 czerwca 2022 r.) (dostęp w dniu 15 lipca 2022 r.)

Stan prawny na dzień 17 sierpnia 2022 r.

Małgorzata Gach, Wanda Książek

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach