Strona główna Działalność gospodarcza Spółka cywilna – planowane zmiany dotyczące wpisu do CEiDG

Spółka cywilna – planowane zmiany dotyczące wpisu do CEiDG

390
PODZIEL SIĘ
spółka cywilna CEIDG

Obecnie procedowane są prace nad zmianą ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (CEiDG). Ich celem jest m.in. zmiana zakresu informacji na temat spółki cywilnej ujętych w CEiDG.

Kogo dotyczą planowane zmiany?

Projekt zmiany Ustawy przewiduje, że informacje o spółkach cywilnych mają być powszechnie dostępne w CEiDG. Będzie to przy tym dotyczyło jednak tylko tych podmiotów, których wspólnikami są przedsiębiorcy wpisani do CEiDG.

Zmiany nie będą zatem miały zastosowania do spółek cywilnych, których wspólnikami pozostawać będą np. inne spółki.

Jak wygląda to obecnie?

Obecnie we wpisie przedsiębiorcy do CEIDG znajdują się informacje o tym, czy przedsiębiorca prowadzi także (albo wyłącznie) działalność w formie spółki cywilnej, oraz numer NIP i REGON spółki cywilnej. [1]

Brak jest natomiast jakiejkolwiek szersze czy zbiorczej informacji, z której wynikałoby np. kto jeszcze jest wspólnikiem takiej spółki, kiedy rozpoczęła działalność, czy też jaki rodzaj działalności prowadzi.

(Art. 5 ust. 2 pkt. 2 Ustawa  z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy)

Spółka cywilna w CEiDG – jak to może wyglądać?

Publikacja informacji o spółkach cywilnych odbywać się będzie wyłącznie na wniosek. Wniosek o publikację danych spółki musi zawierać umowę spółki cywilnej.

Nowelizacja spowoduje nadto, że rejestr CEiDG przedstawiać będzie więcej informacji o spółce cywilnej, w tym:

1) NIP spółki cywilnej oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

2) REGON spółki cywilnej,

3) nazwę spółki cywilnej,

4) dane dotyczące wspólników, w tym informację o wspólnikach uprawnionych do reprezentacji,

5) datę rozpoczęcia działalności spółki cywilnej,

6) datę zawieszenia i datę wznowienia działalności spółki cywilnej,

7) informację o wykreśleniu lub ustaniu bytu prawnego spółki cywilnej,

8) adres siedziby spółki cywilnej,

9) adres do korespondencji,

10) przedmiot wykonywanej na podstawie umowy spółki cywilnej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności,

11) informację o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę podlegającą wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

12) informację o wpisie do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,

13) dane dotyczące zarządcy sukcesyjnego. [2]

Jakie dodatkowe zmiany przewiduje projekt ustawy o CEiDG?

Projekt m.in. rezygnuje ze składania wniosków o wpis do CEIDG w formie papierowej, na rzecz wniosków w formie online. Obligatoryjnym elementem wpisu do CEiDG stanie się np. adres elektroniczny, zaś z dotychczasowych wpisów mają zniknąć informacje o wspólności majątkowej małżeńskiej. Zakres zmian będzie znacznie szerszy niż tylko dotyczący spółek cywilnych.

Inną zmianą – tym razem w zakresie spółki cywilnej ma być wprowadzenie tzw. jednego okienka. Umożliwi ono w ramach wniosku do CEIDG, jednoczesne zgłoszenie do GUS w celu uzyskania numeru REGON spółki, czy złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego do urzędu skarbowego w celu uzyskania NIP spółki.

Ważne!

Zawarcie umowy spółki cywilnej będzie mogło nastąpić także przy wykorzystaniu wzoru umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym CEIDG. Zawarcie umowy spółki cywilnej przy wykorzystaniu wzoru umowy wymagać będzie wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym CEIDG i opatrzenia umowy przez wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Nowy sposób zawarcia umowy spółki cywilnej spowoduje także zmiany w Kodeksie cywilnym.

Kiedy planowane wejście w życie?

Ustawa o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw w zakresie elektronizacji wniosków o wpis rozpoczęcia działalności gospodarczej miałaby wejść w życie od 1 października 2024 r., a w zakresie przepisów dotyczących spółki cywilnej oraz elektronizacji pozostałych wniosków składanych do CEIDG – od 1 października 2026 r

Podsumowanie

Projekt nowelizacji ustawy o CEiDG w zakresie spółek cywilnych, zapewni niewątpliwie szerszą informację na temat funkcjonujących jeszcze w obrocie prawnym spółek cywilnych, także w zakresie zasad reprezentacji czy zakresu prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Informacja o przebiegu procesu legislacyjnego dostępna na TUTAJ.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz. U. 2018 poz. 647.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw, nr wykazu UD412.

Stan prawny na dzień 13 kwietnia 2023

Klaudia Kowalczyk, aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Gach

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach