Strona główna Słownik Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo

1795
PODZIEL SIĘ
Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo zdefiniowane zostało w przepisach Kodeksu cywilnego.

Art. 55 1 k.c. stanowi, że:

„Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Począwszy od roku 2003 w skład definicji przedsiębiorstwa nie wchodzą pasywa (zobowiązania).

Jeden przedsiębiorca (np. jedna spółka) może mieć kilka różnych przedsiębiorstw, np działalność szkoleniowa w zakresie PR, a z drugiej strony sprzedaż artykułów przemysłowych. W takim przypadku każde takie przedsiębiorstwo jest uznawane za przedsiębiorstwo w rozumieniu przedmiotowym.

 

Regulacje: art. 55 1 K.c.