Strona główna Słownik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3849
PODZIEL SIĘ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to obecnie najbardziej popularna forma spółki kapitałowej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub kilka osób fizycznych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub osób prawnych z tym zastrzeżeniem, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być założona przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5.000 zł., natomiast wartość nominalna udziału w spółce nie może być niższa niż 50 zł.

Umowa spółki z o.o. musi być zawarta w formie aktu notarialnego, aczkolwiek do 2012 r. spółka taka może być założona także internetowo (tryb S-24). W przypadku tradycyjnego zakładania spółki z o.o. począwszy od daty podpisania umowy spółki (aktu założycielskiego w spółkach jednoosobowych) funkcjonuje spółka z o.o. w organizacji, która chociaż formalnie nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może nabywać prawa czy zaciągać zobowiązania.

Wspólnicy spółki z o.o. tworzą zgromadzenie wspólników, do którego kompetencji należy w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej czy zwrot dopłat. Wspólnicy mogą także postanowić w umowie spółki, że zgoda Zgromadzenia Wspólników jest wymagana także w innych przypadkach.

Organem wykonawczym spółki z o.o. pozostaje zarząd, który uprawniony jest do prowadzenia spraw spółki (podejmowanie decyzji wewnętrznych), oraz reprezentowania na zewnątrz (podpisywanie umów, składanie oświadczeń w stosunkach zewnętrznych.

W spółce z o.o. może funkcjonować także organ kontrolny w postaci rady nadzorczej, lub komisji rewizyjnej, względnie powołać można oba te organy. Zaznaczyć jednak należy, że powołanie organu kontrolnego jest obligatoryjne tylko w tych spółkach z o.o., w których kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500.000 zł. a wspólników jest więcej niż 25.

W spółkach z o.o. odpowiedzialność wspólników nie będących członkami zarządu ogranicza się tylko do wartości środków wydatkowanych na nabycie lub objęcie udziałów, natomiast w przypadku wspólników będących jednocześnie członkami zarządu może wchodzić jeszcze w grę odpowiedzialność na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

Dochody spółki z o.o. podlegają opodatkowaniu podatkiem wg stawki 19%.

 

Regulacje: art. 151 – 300 Kodeksu spółek handlowych