Strona główna Prawo gospodarcze Kto może być pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.

Kto może być pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.

3146
PODZIEL SIĘ

Czasami z różnych przyczyn wspólnik spółki z o.o. nie może brać osobiście udziału w zgromadzeniu wspólników.

Czy można w takiej sytuacji ustanowić pełnomocnika i kto może nim być

Przepisy Kodeksu spółek handlowych jednoznacznie wskazują (art. 243 k.s.h.), że jeśli przepisy lub sama umowa spółki nie mówią czegoś inaczej, wspólnik może być reprezentowany na zgromadzeniu wspólników i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone tylko do udziału w jednym zgromadzeniu lub też ogólnie we wszystkich zgromadzeniach.

Prawo do uczestniczenia oraz prawo do głosowania

Prawo do uczestniczenia obejmuje szeroki zakres uprawnień w tym prawo do uczestniczenia w dyskusji, zgłaszania wniosków, prawo do zgłaszania sprzeciwów.

Natomiast drugim uprawnieniem pełnomocnika jest udział w głosowaniu. Zaznaczyć trzeba, że mocodawca – wspólnik może określić w pełnomocnictwie szczególne kwestie, w tym np. dać prawo głosu lecz wyłączyć prawo brania udziału w dyskusji. Najczęściej jednak pełnomocnictwo standardowo obejmuje i prawo udziału w zgromadzeniu (pełne) i prawo głosu (oczywiście zgodnie z instrukcjami reprezentowanego wspólnika).

Pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej

Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dołączone do księgi protokołów, które prowadzić powinien zarząd.

W zakresie formy pisemnej pełnomocnictwa – to doktryna wskazuje, że „forma pisemna, pod rygorem nieważności, obowiązuje w stosunku do wszystkich uchwał podejmowanych na zgromadzeniu wspólników, także tych, dla których podjęcia wymagana jest forma aktu notarialnego, np. uchwała w sprawie zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 255 § 3 K.s.h.) (zob. A. Szajkowski, M. Tarska, A. Szumański, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. II, 2005, s. 686-687).

Nie ma przeszkód aby jedna osoba była pełnomocnikiem kilku wspólników, może także głosować odmiennie w zależności, w imieniu którego z mocodawców wykonuje prawo głosu. Doktryna dopuszcza także ustanowienie przez pełnomocnika – pełnomocnika substytucyjnego (dalszego pełnomocnika). Zaznaczyć jednak należy, że możliwość ustanowienia pełnomocnika substytucyjnego musi być przewidziana w pełnomocnictwie głównym.

Kto nie może być pełnomocnikiem na Zgromadzeniu Wspólników

Nie każdy może jednak być pełnomocnikiem wspólnika. Kodeks wyraźnie wskazuje, że:

  • członek zarządu spółki,
  • pracownik spółki

– nie mogą być pełnomocnikami wspólnika.

Skoro jest tutaj mowa o pracowniku, to oznacza to, iż osoba funkcjonująca w spółce na podstawie np. umowy zlecania, o dzieło czy współpracy – takim pełnomocnikiem może finalnie być.

 PW.