Strona główna Działalność gospodarcza Obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG

Obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG

7681
PODZIEL SIĘ

Od dnia 19 maja 2016 roku w życie wchodzą zmiany wynikłe z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z 25 września 2015 r. – Dz.U. z 2015 r., poz. 1893.

Jedną ze zmian jest obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości przy rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Oznacza to, że osoba fizyczna rejestrująca działalność gospodarczą jest zobowiązana do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adres podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W praktyce oznacza to, że rejestrując działalność należy posiadać tytuł prawny do nieruchomości, o ile jest podana w rejestrze jako adres zamieszkania, adres do doręczeń czy adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza (adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony). Tytuł prawny do nieruchomości to w szczególności prawo własności, najem, dzierżawa czy użyczenie.

Brak będzie obowiązku dołączania tytułu prawnego do nieruchomości do wniosku o wpis do CEIDG, jednakże na wezwanie organu ewidencyjnego przedsiębiorca będzie musiał go przedstawić. Wezwanie takie zobowiązuje przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli przedsiębiorca zignoruje wezwanie organu i nie dokona zmiany ani nie dostarczy potwierdzenia  posiadania tytułu do nieruchomości minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

Warto wiedzieć, że wskazany obowiązek znajdzie zastosowanie nie tylko przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność gospodarczą od 19 maja 2016 r., ale również tych, którzy są już zarejestrowani w CEIDG.

Jeszcze inną istotną zmianą jest możliwość wprowadzenia korekty na wniosek osób, pod których adresem ktoś inny zarejestrował działalność gospodarczą. Będą one mogły wystąpić o wykreślenie tego adresu z ewidencji CEIDG, o ile przedsiębiorca posługuje się w sposób nieuprawniony ich adresem.

Wprowadzane zmiany mają na celu usuwanie nieprawdziwych informacji z rejestru.

O zmianie przepisów w tym zakresie pisaliśmy już w jednym z artykułów.

WW.