Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa 4.0 : Dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników...

Tarcza antykryzysowa 4.0 : Dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS – aktualizacja

869
PODZIEL SIĘ
dofinansowanie wynagrodzeń Sprawna spółka

Artykuł omawia zmiany w zakresie dofinansowania mikroprzedsiębiorców,  małych i średnich przedsiębiorców [1] w zakresie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne wprowadzone przez Tarczę antykryzysową 4.0 [2] w  art. 15zzb ustawy o COVID- 19 [3].

O dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów  wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS mogą starać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników i :

  • wystąpił u nich spadek obrotów gospodarczych w następstwie pandemii koronawirusa  po dniu 31 grudnia 2019 r. o co najmniej 30%, 50%, 80% (art. 15zzb ust. 3 – 4 ustawy o COVID- 19),
  • nie znajdują się w upadłości oraz
  • mają uregulowane zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (art. 15zzb ust.10 pkt 2- 3 ustawy o COVID- 19 ).

Tarcza antykryzysowa 4.0 zmieniła definicję spadku obrotów gospodarczych

W  art.  15zzb  ust.  3 ustawy o COVID- 19 została zmieniona definicja  spadku obrotów gospodarczych: „Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego”.

Rozpoznawanie wniosków o dofinansowanie

Po zmianie w art. 15zzb ust. 10 ustawy o COVID- 19  wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy”.

Dofinansowanie  jest wypłacane  w okresach miesięcznych

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych o zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem oraz wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne dołączonych do wniosku (art. 15zzb ust. 7a ustawy o COVID-19).

Obowiązek informacyjny

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować powiatowy urząd pracy o każdej zmianie danych o zatrudnianych pracownikach oraz ich wynagrodzeniach . Oświadczenie składa w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o ich wystąpieniu (art. 15zzb ust. 7b ustawy o COVID-19).

Przedsiębiorca musi  utrzymać  w  zatrudnieniu  pracowników  objętych  umową  o dofinansowanie

Na podstawie art. 15zzb ust. 8 i 9  ustawy o COVID- 19 przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie.  W przypadku niedotrzymania niniejszego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jest także sytuacja wyjątkowa

W art. 15zzb ust. 9a ustawy o COVID- 19 prawodawca  dopuścił rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem objętym  umową o dofinansowanie w trybie art. 52 par. 1 Kodeksu pracy [4]  lub wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku gdy przedsiębiorca na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta umową o dofinansowanie.

Przeczytaj także:

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb)

Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej

Z art. 15zzb ust. 13 ustawy o COVID- 19  dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego  np. decyzja administracyjna,  wyrok,  sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Objaśnienie:

[1] Definicja mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy została podana w art. 7 Ustawy –  Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U.2019.1292)

[2] Tarcza antykryzysowa 4.0 : Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 ( Dz.U. 2020. 1086)

[3] ustawa o COVID-19: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.837 ze zm.)

[4] Zgodnie z treścią art. 52 par. 1 Kodeksu pracy (tekst jedn.Dz.U.2019.1040)  pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Stan prawny na dzień 11 sierpnia 2020 roku

W.K.