Strona główna Aktualności Zmiany w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – tytuł prawny do lokalu

Zmiany w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – tytuł prawny do lokalu

1537
PODZIEL SIĘ

W dniu 19 maja 2016 r. wchodzi w życie zmiana przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynikająca z Ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1893).

Część przepisów tej ustawy wprowadza zmiany w zakresie tytułu prawnego do lokalu zajmowanego przez przedsiębiorcę wpisanego do CEiDG. Jak można się domyślać regulacje te mają na celu walkę z osobami podającymi fałszywe adresy działalności, głównie w celu uniknięcia odpowiedzialności za swoje zobowiązania.

Zmiany w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – na czym mają polegać

Zmiany w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie „adresowym” polegać będą w szczególności na tym, że:

  • Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chodzi tutaj o: adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony. Ww. tytuł prawny nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do CEIDG, jednakże musi zostać przedstawiony organowi ewidencyjnemu na jego żądanie w poniższych przypadkach (art. 16a).
  • W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, organ ten wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania (art. 35). W przypadku nieprzedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości lub w braku dokonania zmiany wpisu do CEIDG w zakresie adresu – Minister Gospodarki wykreśla takiego przedsiębiorcę z CEIDG. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje w formie decyzji administracyjnej. Skoro tak, to oczywiście przedsiębiorcy przysługiwać będzie prawo odwołania się od tej decyzji, a następnie cały tryb przed sądami administracyjnymi tj. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, ewentualnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
  • Na wniosek osoby, której dane adresowe zostały dopisane do CEIDG bez tytułu prawnego do nieruchomości, której adres dotyczy, po dokonaniu wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG – dane te nie są publikowane w CEIDG.

Jak zatem wynika z podanej regulacji prawnej, możliwe będzie wykreślenie z CEIDG nieuczciwego przedsiębiorcy posługującego się adresami działalności do których nie miał on żadnego uprawnienia i wprowadzającego w ten sposób w błąd np. swoich kontrahentów czy organy administracji.

WW.