Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa dla spółki cywilnej – świadczenie postojowe (2)

Tarcza antykryzysowa dla spółki cywilnej – świadczenie postojowe (2)

863
PODZIEL SIĘ
postojowe Sprawna spółka

Świadczenie postojowe reguluje art. 15zq ustawy o COVID- 19  tj. Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.  374 z późn. zm.).

Pisaliśmy o tym w artykule:  

Tarcza antykryzysowa 2.0 – świadczenie postojowe dla przedsiębiorców 

Postojowe na kolejny okres – jak uzyskać? 

Obowiązująca od dnia 16 maja 2020 r. Tarcza antykryzysowa 3.0. [1] do świadczenia postojowego uprawnia przedsiębiorców,  którzy rozpoczęli działalność gospodarczą  przed 1 kwietnia 2020 roku.  Pozostałe warunki nie zmieniają się.

Poznajmy problemy wspólników spółki cywilnej związane ze świadczeniem postojowym.

Kto może wystąpić o świadczenie postojowe, spółka cywilna , czy jej wspólnik ?

Z wnioskiem o postojowe może wystąpić każdy ze wspólników spółki cywilnej. W świetle art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców [2] przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Nie posiada bowiem osobowości ani zdolności prawnej.

Sprawdź:

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka cywilna (1)

Każdy ze wspólników spółki cywilnej może złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe, jeżeli stosownie  do posiadanego przez niego udziału w zysku spółki nastąpił 15 % spadek przychodu uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do miesiąca wcześniejszego. Przykładowo, jeżeli pierwszy wniosek będzie składany w czerwcu br. wtedy przychód z maja 2020 r. powinien być niższy o 15% od przychodu z kwietnia br. Zobaczmy: XY spółka cywilna ma 2 wspólników, z których każdy ma 50% udział w zysku. W maju przychód spółki wyniósł 6.000 zł netto, natomiast  w kwietniu – 10.000 zł netto.

Różnica w przychodzie wynosiła 4.000 zł, stąd też spadek przychodu liczony względem wartości 4.000 zł wynosi 0.4 (4.000 : 10.000 = 0.4). Mnożąc 0.4 przez 100% otrzymujemy 40% spadek  przychodu.

Stąd też każdy ze wspólników spełnia wymóg uzyskania 15% spadku przychodu wymaganego do przyznania świadczenia postojowego.

W jaki sposób należy rozumieć „przestój” w prowadzeniu działalności gospodarczej”

Poprzez „przestój” w prowadzeniu firmy można rozumieć wszystko co pogorszyło sytuację ekonomiczną firmy w związku z pandemią koronawirusa. Będzie to przykładowo  mniej  zamówień na towary i usługi, ograniczenie lub zaprzestanie  wykonywania usług  [3] przy czym musi nastąpić spadek przychodów co najmniej o 15%. „Każda z wymienionych okoliczności ma wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą  i co za tym idzie sytuację materialną każdego przedsiębiorcy.(…) (…) należy mieć na  względzie, że forma przestoju  w prowadzeniu działalności może być różna w zależności od specyfiki branży lub lokalizacji przedsiębiorcy” – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wydanych objaśnieniach prawnych [4].

Czy wspólnik spółki cywilnej, który pracuje dodatkowo w innej firmie może mieć przyznane postojowe?

W świetle art. 15zq ust. 1 ustawy o COVID -19 osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą „(…) przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu”. Wspólnik spółki cywilnej zatrudniony dodatkowo na umowę o pracę lub umowę zlecenia nie otrzyma postojowego, ponieważ posiada inny niż z działalności gospodarczej tytuł do ubezpieczenia społecznego. Wynika on z posiadanej umowy.

Wspólnik spółki cywilnej  będący na emeryturze, czy może wystąpić o postojowe?

Wspólnik spółki cywilnej, który pobiera emeryturę może wystąpić o świadczenie postojowe, jeżeli spełnia  warunki  do jego przyznania.  Emerytura nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych.

Czy wspólnik spółki cywilnej,  który  dodatkowo prowadzi własną firmę może wnioskować o dwa świadczenia postojowe?

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 15zr ust. 4 ustawy o COVID- 19 w przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe, ale można je otrzymać trzykrotnie. Zatem wspólnik spółki cywilnej , który prowadzi dodatkowo własną działalność gospodarcza w której  przychody spadły nie mniej niż o 15% nie może otrzymać dwóch świadczeń postojowych. Musi wybrać, czy chce je otrzymać w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, czy jako wspólnik spółki cywilnej. Jeżeli nawet złożyłby dwa wnioski, wtedy otrzyma tylko jedno świadczenie.

Czy wspólnik spółki cywilnej może złożyć pierwszy wniosek o świadczenie postojowe w czerwcu br.?

Wniosek o świadczenie postojowe nie musi być złożony wtedy, gdy został ogłoszony stan pandemii koronawirusa. Można go złożyć w czerwcu i wtedy analizuje się  spadek przychodów z maja w porównaniu do kwietnia. O drugie świadczenie postojowe można wystąpić po otrzymaniu pierwszego postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, nie uległa poprawie.

Jeżeli  spółka cywilna nie miała żadnego przychodu w maju –  co wtedy?

Odpowiedź na to pytanie zawierają częściowo objaśnienia prawne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 13 maja 2020 r.

„Wyjaśnienia wymaga, że ocenę spadku przychodu dokonuje się oceniając przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. (…) Dlatego też jeżeli przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wynosiły 0 zł, należy odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc” [5].

Czy wspólnik spółki cywilnej przebywający na zwolnieniu lekarskim może starać się o świadczenie postojowe?

Wspólnik spółki cywilnej, który  jest na zwolnieniu lekarskim może złożyć wniosek o świadczenie postojowe. W tym przypadku muszą zostać spełnione warunki do otrzymania tej formy pomocy określone art. 15zq ustawy o COVID-19.

Czy świadczenie  postojowe dla wszystkich wspólników będzie jednakowe?

Świadczenie postojowe jest wypłacane w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia, tj. 2.080 zł. W przypadku gdy wystąpiło o nie dwóch wspólników, każdy z nich otrzyma  powyższą kwotę (2 x 2.080 zł).

Na co wspólnicy mogą przeznaczyć otrzymane świadczenie postojowe?

Otrzymane świadczenie postojowe  wspólnicy mogą przeznaczyć na dowolny cel. Ma ono bowiem „(…) charakter socjalny – stanowi wsparcie finansowe dla podmiotów, których sytuacja uległa pogorszeniu. Forma wsparcia w postaci świadczenia finansowego może łączyć się z innymi formami wsparcia (pomocy) przewidzianymi dla przedsiębiorców.” [6] .

Czy wspólnicy spółki  cywilnej zapłacą podatek dochodowy od świadczenia postojowego?

Na podstawie art. 52m pkt 1 ustawy o PIT otrzymane świadczenie postojowe jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie jest także pomocą publiczną (art. 15zzzh ust. 1 ustawy o COVID-19).

Przeczytaj także:

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Podstawa prawna:

– art. 15zq,  art. 15zr , art. 15 zs, art. 15zua, art.15zv, art.  15zw Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z póżn. zm.) 

Objaśnienie:

[1] Tarcza antykryzysowa 3.0.: Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz.U. 2020. 875)

[2] ustawa – Prawo przedsiębiorców: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1292)

[3] Ograniczenia działalności gastronomicznej, rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowychhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/ograniczenia-dzialalnosci-gastronomicznej-rozrywkowej-oraz-funkcjonowania-galerii-handlowych (dostęp w dniu 15 czerwca 2020 r.)

[4]  Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców: objaśnienia prawnehttps://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/2020.05.14-WIP.458.2020.IM_-1.pdf (dostęp w dniu 15 czerwca 2020 r.)

[5] Tamże

[6] Tamże

Stan prawny na dzień 15 czerwca 2020 roku

W.K.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

spółka cywilna