Strona główna Prawo gospodarcze Interpretacja ogólna – opłata skarbowa od pełnomocnictwa lub prokury

Interpretacja ogólna – opłata skarbowa od pełnomocnictwa lub prokury

2301
PODZIEL SIĘ

W dniu 13.10.2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD) w temacie zasad uiszczania opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa lub prokury

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.), opłacie tej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Niejednokrotnie zdarza się tak, że na dokumencie pełnomocnictwa do jednej sprawy ustanowionych zostało kilku pełnomocników – każdy do samodzielnego działania. Dotychczas w praktyce wątpliwości budziła kwestia ilości opłat skarbowych (po 17 zł.) jakie należało uiścić składając do np. akt postępowania cywilnego tak sformułowany dokument pełnomocnictwa.

M.in. tą właśnie kwestią ale nie tylko tą – zajął się Minister Finansów we wskazanej interpretacji ogólnej.

W interpretacji tej MF przesądził m.in., że:

  • w przypadku, gdy do działania w konkretnej sprawie umocowanych jest kilka podmiotów i okoliczność ta wynika z jednego dokumentu, to wysokość opłaty skarbowej jest wyznaczana liczbą stosunków pełnomocnictwa.
  • W przypadku, gdy mocodawca ustanowił kilku pełnomocników zobowiązując ich równocześnie do wspólnego działania (pełnomocnictwo łączne, prokura łączna), mimo występowania wielości podmiotów, powstaje jeden stosunek pełnomocnictwa. W związku z tym złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
  • W sytuacji, gdy przepisy proceduralne umożliwiają jedynie okazanie pełnomocnictwa lub zostaje ono zgłoszone do protokołu, to wobec braku złożenia dokumentu w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej albo sądowym, nie zostaje spełniona przesłanka powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Jednocześnie odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych Minister potwierdził, że obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powoduje każdorazowe złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury. Z interpretacji wynika w tym zakresie, że: „Jak stwierdził  Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2303/11: „(…) każdorazowe złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii obligowało do uiszczenia opłaty skarbowej od takiego dokumentu, a obowiązek ten powstaje zawsze z chwilą złożenia takiego dokumentu. (…) Właśnie od takiego dokumentu pełnomocnictwa każdorazowo dołączanego do akt w sprawie (…) wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej. Pogląd ten znajduje potwierdzenie zarówno w judykaturze, jak również w orzecznictwie sądów administracyjnych. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 16 września 2008 r. zauważał, że przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej nie wiąże powstania obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej z faktem ustanowienia pełnomocnika (jak było na gruncie ustawy z 2000 r. o opłacie skarbowej), ani istnienia już w obrocie ważnego umocowania, ale z faktem złożenia tego dokumentu jego odpisu, wypisu lub kopii (zob. wyrok WSA, sygn. akt I SA/Gl 192/08, opublikowany w: LEX nr 488122)”.

Pełna treść interpretacji dostępna TUTAJ.

GM.