Strona główna Prawo gospodarcze Tarcza antykryzysowa 2.0 – świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 2.0 – świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

2127
PODZIEL SIĘ
świadczenie postojowe Sprawna spółka

W dniu 18 kwietnia  2020 r. weszła w życie druga nowelizacja ustawy o COVID-19  tzw. tarcza antykryzysowa 2.0 czyli Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020. 695).

Sprawdź:

Tarcza antykryzysowa 2 – jakie zmiany dla przedsiębiorców

W poniższym artykule zostało omówione świadczenie postojowe dla firm wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 w ustawie o COVID-19 [1].  Poznajmy  istotne szczegóły.

Komu przysługuje świadczenie postojowe?

Zgodnie z dyspozycją art. 15zq ust. 1- 3 ustawy o COVID-19 świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą mieszkającej w Polsce, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu  np. umowy o pracę i w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa ma miejsce przestój w prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej.

Jakie są wymagania prawne uprawniające o wystąpienie przedsiębiorcy z wnioskiem do ZUS o świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

  • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód [2] z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
  • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. (art. 15zq ust. 4 ustawy o COVID-19).

Czy świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcy rozliczającemu się w formie karty podatkowej?

Świadczenie postojowe przysługuje także osobie fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, rozlicza się w formie karty podatkowej,  jest zwolniona z podatku VAT i nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku ustawodawca nie wymaga podawania spadku przychodu, ani też zawieszenia działalności gospodarczej (art. 15 zq ust. 6 ustawy o COVID-19).

W jaki sposób przedsiębiorca może starać się o świadczenie postojowe?

W celu otrzymania świadczenia postojowego  osoba uprawniona  składa wniosek o świadczenie postojowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na  formularzu RSP-D – aktualne informacje dostępne TUTAJ.

To co powinno być podane we wniosku zawiera art. 15zs ust. 1 i ust. 3 ustawy o COVID- 19. Oświadczenia wymagane we wniosku osoba uprawniona składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 15 zs ust. 5 ustawy o COVID-19 ).

Zgodnie z art. 15zs ust. 6 ustawy o COVID 19  powyższy wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.   Przedsiębiorca składa go  przez Platformę Usług Elektronicznych  ZUS  lub za pośrednictwem poczty albo osobiście w oddziale  ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do kiedy  mogą być składane  wnioski o  przyznanie świadczenia postojowego?

Z art. 15zs ust. 7 ustawy o COVID- 19 wynika, że wniosek o przyznanie  świadczenia postojowego należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Stan epidemii minister zdrowia ogłosił w dniu 20 marca 2020 r. wydając rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [3].

Świadczenie postojowe –  ile wynosi?

Dla przedsiębiorców podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 [4], czyli 2.080 zł.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanej kartą podatkową świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. tj. 1.300 zł.  

Ile razy może być przyznane świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe nie jest jednorazowe i może być przyznane  „nie więcej niż trzykrotnie” (art. 15 zr. ust. 1 ustawy o COVID-19). Powyższe oznacza, że w jednym wniosku składanym do ZUS osoba uprawniona występuje o wypłacenie postojowego za 1 miesiąc, a nie od razu za 3 miesiące. W celu otrzymania  ponownego świadczenia wymagany jest nowy wniosek.

Na podstawie  oświadczenia  osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe może być ono przyznane ponownie. O wypłatę po raz kolejny świadczenia postojowego można wystąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku, nie uległa poprawie (art. 15 zua ustawy o COVID-19).

Na podstawie art. 15zt ustawy o COVID-19 Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, dla osób, które otrzymały to świadczenie  mając  na  względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Stan prawny na dzień 6 maja 2020 roku

AKTUALIZACJA:

Po zmianie  przepisów  wprowadzonych przez  Ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz.U. 2020. 875) tzw. Tarczę antykryzysowa 3.0. osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Pozostałe warunki  nie zmieniły się. (art. 15zq ust. 4 ustawy o COVID- 19).

Zobacz:

Tarcza antykryzysowa 3.0 – jakie rozwiązania wprowadza?

Sprawdź:

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarcząhttps://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Stan prawny na dzień 31 maja 2020 roku

Objaśnienie:

[1]  ustawa o COVID-19: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi  sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374: zm. Dz.U. 2020. 568, Dz.U. 2020. 695).

[2] przychód – definicję przychodu  zawiera  art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019.1387) zgodnie z którym za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020. 491).

[4] W 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.,  publ. : Dz.U. 2019.1778).

W.K.