Strona główna Podatki Najważniejsze zmiany w ustawach o podatkach dochodowych po 1.01.2015 r. – cz....

Najważniejsze zmiany w ustawach o podatkach dochodowych po 1.01.2015 r. – cz. 1

872
PODZIEL SIĘ

Zmiany wprowadzane Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328), są dość istotne i zmierzają co do zasady do dalszego uszczelnienia przepisów prawa podatkowego.

Zmiany te obejmują szereg kwestii w tym m.in.:

1)     wprowadzają jasno sformułowaną zasadę zgodnie z którą przychodem (dochodem) z udziału w zyskach osób prawnych będzie także „wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia”. Dotychczas przepis ten mówił tylko o opodatkowaniu zysków niepodzielonych (więcej informacji na ten temat TUTAJ), co umożliwiało przyjęcie w ślad za orzecznictwem sądów administracyjnych – że dotyczy to wyłącznie takich kwot zysku, co do których Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników czy Akcjonariuszy nie podjęło żadnej decyzji. Sądy administracyjne uznawały bowiem, że kwoty przeznaczone decyzją Zgromadzenia na kapitał zapasowy/rezerwowy spółki – zamiast ich wypłaty na rzecz wspólników/akcjonariuszy nie stanowią kwot „niepodzielonych zysków”. Obecnie natomiast opodatkowanie (ryczałt 19%) pojawić się może także w odniesieniu do kwot zapisanych na tych właśnie kapitałach spółki. Jednym z pytań, które się tutaj pojawiają – a zaznaczyć trzeba, że przepisy nie dają w tym względzie żadnej odpowiedzi – jest to jakiego konkretnie zysku regulacja ta będzie dotyczyć tj. czy zysków przeznaczonych na te dodatkowe kapitały począwszy już od podziału zysku za rok 2013, czy też dopiero zysku za rok 2014, czy też ewentualnie kwot zapisanych na tych kapitałach w przeszłości. Niewątpliwie kwestia ta ze względu na brak jej uregulowania w ustawie będzie przedmiotem kolejnych wniosków o interpretacje podatkowe i sporów z organami podatkowymi. Przypomnieć jeszcze trzeba że regulacja ta będzie miała zastosowanie do przekształceń w spółki nie mające osobowości prawnej wszystkich spółek podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej (ta ostatnia stała się podatnikiem CIT od 1.01.2014 r.)

2)     wprowadzają opodatkowanie świadczeń realizowanych w naturze (rzeczowo). Dotychczas najczęściej rozliczano w ten sposób np. dywidendy należne wspólnikowi ze spółki, wynagrodzenie z tytułu zbycia udziałów/akcji na rzecz spółki w celu umorzenia, wszelkiego typu pożyczki i inne wierzytelności (na czym polega takie rozliczenie była mowa m.in. TUTAJ). Takie rozliczenie polegało zwykle na tym, że zamiast wypłacenia wierzycielowi (wspólnikowi) określonej kwoty pieniężnej spółka przenosiła w rozliczeniu na rzecz takiego wspólnika określony składnik majątkowy. Przeniesienie tego składnika majątkowego nie było przy tym traktowane jak jego sprzedaż – co za tym idzie spółka nie ustalała żadnego podatku dochodowego – a jedynie jako formuła rozliczenia. Obecnie, aby wprowadzić opodatkowanie tego typu rozliczeń ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie regulacji art. 14a Ustawy o CIT oraz art. 14 ust. 2e ustawy o PIT. Przepis ten wskazuje, że: W przypadku gdy podatnik (odpowiednio: spółka niemająca osobowości prawej) przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego”. Takie sformułowanie zapisu wskazuje, że pojawia się tutaj przychód podatkowy i że zawsze jest to wartość wyższa tj. albo wartość regulowanego zobowiązania albo też wartość realizowanego świadczenia rzeczowego. W temacie natomiast kosztów uzyskania przychodów ustawodawca wprowadził jedynie regulację na okoliczność ustalenia tych kosztów u podatnika, który otrzymał świadczenie niepieniężne i wskazał, że w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14a, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług – pomniejszony o sumę odpisów amortyzacyjnych (art. 15 ust. 1i Ustawy o CIT oraz art. 22 ust. 1d Ustawy o PIT). W tym ostatnim zakresie, przepis sformułowany jest w dość skomplikowany sposób co znowu może spowodować problemy interpretacyjne.

O dalszych może mniej skomplikowanych zmianach będzie mowa w kolejnych częściach cyklu.

GM.