Strona główna Słownik Faktura ustrukturyzowana

Faktura ustrukturyzowana

438
PODZIEL SIĘ
Faktura ustrukturyzowana

Faktura ustrukturyzowana stanowi jedną z form dokumentujących sprzedaż/dostawę towarów i świadczenie usług. Oprócz niej w obrocie gospodarczym dopuszczalne są faktury papierowe i elektroniczne.

Definicja faktury ustrukturyzowanej

Z dyspozycji art. 2 pkt 32a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) wynika, że faktura ustrukturyzowana jest wystawiana z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z przydzielonym numerem identyfikującym ją w tym systemie.

W jakim formacie wystawiana jest faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego mającego postać elektroniczną (art. 106nc ustawy o VAT). Zgodnie z art. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (t.j. Dz.U. 2021.2070) poprzez oprogramowanie interfejsowe należy rozumieć – oprogramowanie umożliwiające łączenie i wymianę danych w komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP . Dokładny opis aktualnej struktury faktury ustrukturyzowanej [FA(1)] został omówiony w broszurze informacyjnej wydanej przez Ministerstwo Finansów – Faktura ustrukturyzowana Broszura informacyjna dot. struktury FA(1) 

Istotne!

Od 1 stycznia 2022 roku podatnik może fakultatywnie (dobrowolnie) wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach KSeF. Natomiast od 1 stycznia w 2024 roku będzie ono obligatoryjne (obowiązkowe). Wynika to z art. 4 ust. 2 Decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168/81 z dnia 27 czerwca 2022).

AKTUALIZACJA [23.01.2024]

Dla czynnych podatników VAT obligatoryjny KSeF miał wejść w życie 1 lipca 2024 r. , natomiast dla podatników zwolnionych z VAT – od 1 stycznia 2025 r.
W dniu 19 stycznia 2024 r. Ministerstwo  Finansów wydało Komunikat w sprawie przesunięcia terminu wdrożenia KSeF.
„Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym terminie” – czytamy w Komunikacie.
Resort finansów podał także , że zostały zdiagnozowane błędy „które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie”. W związku z tym zostanie przeprowadzony zewnętrzny audyt informatyczny  i wskazany nowy termin wdrożenia systemu.

Podstawa prawna: Art. 2 pkt 32a), art. 106nc ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022.931)

Stan prawny na dzień 18 lipca 2022 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek