Strona główna Słownik Administrator hipoteki

Administrator hipoteki

1009
PODZIEL SIĘ
administrator hipoteki

Administrator hipoteki został przewidziany w przepisie art. 682 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Powołuje się go w sytuacji, gdy kilka wierzytelności, należących do kilku osób (wierzycieli), mających sfinansować jedno przedsięwzięcie, ma być zabezpieczonych jedną, wspólną hipoteką. Instytucja ta jest związana z potrzebą wyznaczenia jednej osoby zarządzającej hipoteką i za nią odpowiedzialnej, w sytuacji wielości podmiotów, na których rzecz hipoteka jest ustanawiana.

Kto może być administratorem hipoteki?
Funkcję tę może pełnić jeden z wierzycieli albo osoba trzecia, na przykład bank lub pełnomocnik prawny. Umowa powołująca administratora hipoteki powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. W księdze wieczystej administrator jest wpisany jako wierzyciel hipoteczny.

Jakie obowiązki spoczywają na administratorze hipoteki?
1. zawiera on umowę o ustanowienie hipoteki,
2. wykonuje prawa wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, ale na rachunek wierzycieli,
3. wykonuje obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, ale na rachunek wierzycieli.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.