Strona główna Aktualności Wniosek o uzasadnienie wyroku – możliwe zwolnienie z opłaty sądowej

Wniosek o uzasadnienie wyroku – możliwe zwolnienie z opłaty sądowej

1146
PODZIEL SIĘ
wniosek o uzasadnienie wyroku Sprawna Spółka

Osoba fizyczna, która nie zgadza się z wydanym przez sąd orzeczeniem może składać apelację. Najpierw jednak powinna złożyć do sądu wniosek o uzasadnienie orzeczenia (np. wyrok, postanowienie) w terminie tygodnia od dnia jego ogłoszenia [1]. Ułatwi jej to poznanie stanowiska sądu w rozpatrywanej sprawie  niezbędne  do podjęcia decyzji o złożeniu apelacji. 

Wniosek o uzasadnienie wyroku podlega opłacie

Na podstawie art. 25b ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  [2] została wprowadzona obligatoryjna opłata stała od wniosku w wysokości 100 zł [3]. Składany do sądu wniosek powinien być opłacony albo należy jednocześnie wnioskować o zwolnienie z  powyższej opłaty.

Na jaki przepis prawny należy się wtedy powołać?

Zwolnienie od kosztów sądowych reguluje art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z dyspozycją w nim zawartą zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek.

Sprawdź:

Zmiany w prawie: Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2019 – zwolnienie osoby fizycznej z ponoszenia kosztów sądowych 

Co powinien zawierać wniosek o zwolnienie od ponoszenia opłaty o sporządzenie  uzasadnienia orzeczenia?

Wniosek o zwolnienie od ponoszenia opłaty o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia powinien zawierać:

1)         miejsce i datę  sporządzenia wniosku,

2)         nazwę i adres sądu ,

3)         sygnaturę akt sprawy,

4)         oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres),

5)         tytuł wniosku: Wniosek o zwolnienie od ponoszenia opłaty o sporządzenie  uzasadnienia orzeczenia

6)         petitum wniosku, czyli to o co wnosi wnioskodawca,

7)         uzasadnienie wniosku,

8)         podpis wnioskodawcy,

9)         załączniki: dokumenty na okoliczności powołane we wniosku np.  decyzję o przyznaniu emerytury/renty, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za pracę, decyzję o opłatach za czynsz, media, i obowiązkowo oświadczenie o stanie rodzinnym , majątku, dochodach i źródłach utrzymania sporządzone na formularzu dostępnym w biurze podawczym każdego sądu lub  na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym.

Przykładowa treść wniosku:

Na podstawie art. 102 ust. 1. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wnoszę o zwolnienie mnie od ponoszenia opłaty od wniosku o sporządzenie  uzasadnienia orzeczenia w sprawie o sygn. akt ………… .

Z powodu trudnej sytuacji finansowej nie jestem w stanie  ponieść kosztów niniejszej opłaty bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny .  Jej poniesienie naraziło by mnie bowiem na taki uszczerbek. 

Uzasadnienie

……………………… (W uzasadnieniu opisujemy swoją sytuację rodzinną i majątkową , podajemy jakie mamy źródła dochodów, jakich  opłat dokonujemy  w każdym miesiącu , jakie mamy zadłużenie (jeżeli jest), ile wydajemy na lekarstwa ).

Podsumujmy:

W art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  nie ma wyłączenia konkretnych kosztów, stąd też wniosek o ich zwolnienie w sprawie o sporządzenie  uzasadnienia orzeczenia ma zastosowanie. Wnioskodawca musi jednak spełnić wymagania podane w tym przepisie.

Podstawa prawna:

– art. 25b ust. 1 , art. 102 ust. 1:  Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U.2020.755)

Objaśnienie:

[1] Powyższe wynika z art. 328 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1460)

[2] ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U.2020.755)

[3] Z art. 25b ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Stan prawny na dzień 20 sierpnia 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu