Strona główna Ogólna Właściwość sądu dla sprawy. Zmiana sądu

Właściwość sądu dla sprawy. Zmiana sądu

1576
PODZIEL SIĘ

Zasadą jest, że powództwo wytacza się przed sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania albo siedzibę (właściwość ogólna). Jednakże przepisy kodeksu postępowania cywilnego normują także sytuacje, w których sądem właściwym miejscowo może być inny sąd niż właściwości ogólnej. W pierwszej kolejności wskazać należy na sprawy, przy rozpoznawaniu, których ma zastosowanie reguła właściwości wyłącznej. I tak przykładowo powództwo o własność nieruchomości wytoczyć można wyłącznie przed sąd właściwy ze względu na miejsce położenia takiej nieruchomości. Z kolei powództwa z tytułu dziedziczenia, czy zachowku można wytoczyć jedynie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W tego typu sprawach powód nie ma żadnej możliwości zmiany właściwości miejscowej sądu. Jednakże w kodeksie postępowania cywilnego określono także katalog spraw sądowych, odnośnie których powództwo może być wytoczone przed inny sąd niż sąd właściwości ogólnej (chodzi tu o przypadki tzw. właściwości przemiennej sądu). Do najistotniejszych tego typu przypadków należy zaliczyć możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jak też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przed sąd miejsca jej wykonania. Powód powinien rozważyć możliwość skorzystania z tej możliwości np. w przypadku, gdy dochodzi on odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, pozywany kontrahent zamieszkuje w dużej odległości od powoda, natomiast miejscem wykonania umowy była miejscowość, w której powód ma miejsce zamieszkania czy siedzibę. Skorzystanie z właściwości przemiennej i wytoczenie powództwa przed sąd miejsca wykonania umowy w takiej sytuacji będzie korzystne dla powoda, gdyż pozwoli mu na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z koniecznością dojazdu na rozprawy do sądu właściwego dla pozwanego. Należy mieć na uwadze, że w takim przypadku powód w pozwie powinien w sposób nie budzący wątpliwości doprecyzować, że korzysta z wyboru sądu według właściwości przemiennej, wskazując również na miejsce wykonania umowy.

Autor: Paweł Kowalski, radca prawny