Strona główna Ogólna Nastoletni influencerzy będą mogli samodzielnie poprowadzić swój biznes

Nastoletni influencerzy będą mogli samodzielnie poprowadzić swój biznes

195
PODZIEL SIĘ
Działalność gospodarcza niepełnoletni

Obecnie w polskim prawie jednym z warunków umożliwiających założenie działalności gospodarczej jest osiągnięcie pełnoletniości. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat może prowadzić działalność gospodarczą, ale konieczne jest w tym przypadku uzyskanie zgody jej przedstawiciela ustawowego.

W rządzie RP trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, dzięki której możliwe będzie uzyskanie zgody na założenie działalności gospodarczej przez niepełnoletnich, co oznacza że będą mogli oni prowadzić działalność samodzielnie, bez konieczności uzyskiwania zgody ich przedstawiciela ustawowego na poszczególne czynności.

Założenie działalności gospodarczej przez niepełnoletnich- jak to wygląda obecnie

Osoba niepełnoletnia może prowadzić w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, jednakże tylko w określonych warunkach.

Wniosek o wpis do CEIDG musi złożyć przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego. Co więcej może to zrobić (w przeciwieństwie do wniosku składanego przez przyszłego przedsiębiorcę, który osiągnął pełnoletniość) jedynie w formie papierowej w urzędzie gminy.

Wpis złożony przez przedstawiciela ustawowego jest następnie weryfikowany przez CEIDG, jeśli wniosek wzbudza wątpliwości CEIDG może odmówić wpisu do rejestru.

Założenie działalności gospodarczej przez niepełnoletniego po planowanej zmianie

Projekt, nad którym trwają prace przewiduje, że osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a więc osoby fizyczne między 13 a 18 rokiem życia lub osoby ubezwłasnowolnione częściowo, będą mogły podejmować czynności prawne dotyczące działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli będą posiadać zezwolenie sądu opiekuńczego na wykonywanie działalności osobiście.

W uzasadnieniu do projektu czytamy:

„Regulacja odnosi się do małoletnich, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, nabyli przedsiębiorstwo w wyniku dziedziczenia (zapisu windykacyjnego) albo stali się wspólnikami spółki cywilnej jako spadkobiercy wchodzący do spółki w miejsce zmarłego wspólnika, a także innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy nie mogą dokonywać czynności prawnych jako przedsiębiorcy samodzielnie albo utracili taką możliwość. Istotny przy tym jest przedmiot działalności gospodarczej. Co do zasady osoby te powinny mieć możliwość wykonywania działalności gospodarczej, w ramach której ich interesy ani interesy innych osób nie doznają uszczerbku z powodu braku albo ograniczonej zdolności do czynności prawnych”.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

Wniosek o zezwolenie przez sądu na prowadzenie działalności gospodarczej będą mogli złożyć:

– małoletni,

– przedstawiciel ustawowy małoletniego,

– kurator,

– opiekun małoletniego.

Wydając zgodę sąd będzie opierał się na określeniu stopniu rozwojowego umysłu dziecka, jego dojrzałości i stopniu zdrowia.

UWAGA!

Przedstawiciel ustawowy dziecka, kurator i opiekun dziecka, a także osoba która ma uzasadniony interes prawny będą mogli wnioskować o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, albo jej ograniczenia. Ma to na celu ochronę interesów dziecka.

Podsumowanie

Obecnie trwają prace nad rządowym projektem, który przewiduje liberalizację zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, czyli przede wszystkim osoby niepełnoletnie.

Rozwiązania te będą szczególnie interesujące dla osób, które chcą prowadzić swoją działalność gospodarczą bez konieczności uzyskiwania zgody swojego przedstawiciela ustawowego. Z pewnością będzie to dotyczyć głównie osób, które zajmują się pracą w Internecie. To właśnie tam grono młodych ludzi w obecnych czasach zaczyna swoją karierę.

Proces legislacyjny” TUTAJ. Projekt ustawy dostępny pod tym linkiem.

Podstawa prawna

  1. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360,
  2. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r. poz. 646, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221,
  3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz.U. z 2018 r. poz. 647, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 541,

Stan prawny na dzień 1 czerwca 2023 r.

Klaudia Kowalczyk, aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Gach

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach