Strona główna Aktualności Regulamin pracy i wynagradzania – od 2017 r.

Regulamin pracy i wynagradzania – od 2017 r.

2999
PODZIEL SIĘ

Od 1 stycznia 2017 roku firmy zatrudniające do 50 osób będą miały możliwość tworzenia  regulaminu pracy i wynagradzania. Obowiązek ten jest fakultatywny dla firm zatrudniających powyżej 19 pracowników, a mniej niż 50. Jednakże należy pamiętać, że nawet takie zakłady pracy będą do tego zobowiązana, o ile wystąpi o to działająca w zakładzie organizacja związkowa. Obowiązek tworzenia regulaminów dotyczyć ma firm co najmniej 50-osobowych.

Wyżej wymienione zasady przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Projekt tych zmian ma na celu zminimalizowanie niektórych obowiązków firm, które są uznawane za nadmierne.

Jednocześnie eksperci zwracają uwagę na fakt, że firmy, które nie zdecydują się na wprowadzenie regulaminów pracy i wynagradzania i tak będą zobowiązane do przekazania pracownikom dodatkowych informacji do umowy o pracę w terminie 7 dni od jej zawarcia. Informacje te obejmują dane zawarte zazwyczaj regulaminem pracy, czyli takie jak pora nocna, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia oraz przyjęty sposób potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy czy usprawiedliwiania nieobecności. Z kolei niektóre z informacji pracodawca będzie zmuszony określać w obwieszczeniach (przykładowo te mówiące o systemach i rozkładach czasu pracy). Pomimo zmiany nawet przy braku obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy wiele informacji związanych z czasem pracy jak np. rozkłady i systemy czasu pracy i tak będą musiały być umieszczone w obwieszczeniu (co jest zgodne z art. 150 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Wielu ekspertów zwraca uwagę na niechęć pracodawców do tworzenia regulaminów pracy, a zmienione przepisy będą wymagały opracowania dodatkowych aktów zawierających informacje, które powinny być zawarte zapisane w kodeksie pracy czy określone w umowie o pracę. Podkreślają również, że regulaminy pracy dookreślają czasami tryb postępowania w pewnych sytuacjach.

Warto wiedzieć, że regulamin pracy stanowi jedno ze źródeł prawa pracy w rozumieniu art. 9 ust. 1 Kodeksu pracy. Jest on tworzony przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Strony mają możliwość ustalenia terminu, w którym nastąpi uzgodnienie. Przy braku uzgodnienia pracodawca może wprowadzić regulamin pracy samodzielnie. W sytuacji, gdy organizacji związkowych jest więcej niż jedna to mają one czas 30 dni na wypracowanie i  przedstawienie pracodawcy wspólnie uzgodnionego stanowiska. Niezachowanie tego terminu sprawia, że to  pracodawca będzie mógł samodzielnie ustalić treść regulaminu pracy jedynie rozpatrując odrębne stanowiska poszczególnych organizacji.

Kodeks pracy wskazuje również co powinno być zawarte w regulaminie pracy. Tak więc w regulaminie pracy powinno znaleźć się uregulowanie takich aspektów jak organizacja pracy, pora nocna,  termin, miejsce, czas oraz częstotliwość wypłaty wynagrodzenia, wykazy prac wzbronionych młodocianym i kobietom, informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników i inne.

 WW.