Strona główna Aktualności 15% CIT – ustawa już podpisana przez Prezydenta RP

15% CIT – ustawa już podpisana przez Prezydenta RP

1368
PODZIEL SIĘ

W dniu 22 września 2016 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najbardziej medialną zmianą jaką wprowadza ww. ustawa jest wprowadzenie 15% CIT dla najmniejszych spółek opodatkowanych tym podatkiem. O planowanych zmianach do tej ustawy pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów.

Dla przypomnienia 15% stawka CIT ma być stosowana wobec:

  • małych podatników podatników CIT u których wartość przychodów w roku poprzednim ale liczona łącznie z podatkiem należnym wyniosła do 1.200.000 Euro, w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego Euro NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego,
  • podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Aby wyłączyć działania restrukturyzacyjne podatników idące w kierunku objęcia takim podatkiem większej liczby podatników CIT ustawa wskazuje, że w zakresie podatnika CIT, który został utworzony:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

nie stosuje przepisu dającego prawo do 15% CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 stycznia 2017 r. Wyjątkowo, z dniem następującym po dniu ogłoszenia, wejdzie z życie art. 7 nowelizacji, który wprowadza ograniczenie w stosowaniu obniżonej, 15% CIT, w stosunku do podatników nowoutworzonych w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych jeszcze przed wejściem właściwych przepisów w życie, a już po ich opublikowaniu.

Oznacza to, że podatnicy CIT utworzeni np. w wyniku przekształcenia, połączenia, podziału itp. w okresie od dnia ogłoszenia ww. ustawy do dnia 1 stycznia 2017 r. – zobowiązani są stosować w roku podatkowym następującym po dniu 31 grudnia 2016 r. – dotychczasową stawkę podatku CIT tj. 19%. Przepis ten ma na celu zatem dalsze ograniczenie podmiotów mogących skorzystać ze stawki 15%.

O innych zmianach wynikających z tej Ustawy będziemy jeszcze informować.

PW.