Strona główna Ogólna Regulacje płac. Czy nowe zasady wynagrodzenia odnoszą się do pracowników będących...

Regulacje płac. Czy nowe zasady wynagrodzenia odnoszą się do pracowników będących w okresie wypowiedzenia?

2862
PODZIEL SIĘ

Należy zauważyć, że co do zasady tzw. regulacje płac polegają na wprowadzaniu zmian do systemu wynagrodzeń obowiązującego w firmie. Celem takiego postępowania pracodawców jest dostosowanie płacy do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej na rynku. Przykładem regulacji płac może być podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego, które ma zrekompensować pracownikom spadek siły nabywczej pieniądza spowodowany przez wzrost inflacji. Samo przeprowadzenie regulacji płac uzależnione jest od uznania pracodawcy, gdyż to od jego decyzji zależy czy zaproponuje pracownikom nowe (korzystniejsze) warunki wynagradzania. Motywacją pracodawcy może być chęć zatrzymania pracowników w firmie, poprzez zaoferowanie im takich warunków płacowych, które staną się atrakcyjne na rynku pracy.
Kwartalna premia regulaminowa może zostać określona przez pracodawcę w umowie o pracę lub w regulaminie wynagradzania, który należy do tzw. zakładowych źródeł prawa. Pracodawcy są zobligowani wprowadzić regulamin wynagradzania w przypadku, gdy zatrudniają co najmniej 20 pracowników i nie są objęci ponadzakładowym lub zakładowym układem zbiorowym pracy – art. 772 § 1 k.p. Jednakże pracodawcy są zobowiązani wprowadzić regulamin wynagradzania nawet pomimo objęcia pracowników ponadzakładowym bądź zakładowym układem zbiorowym pracy, jeżeli owy układ reguluje jedynie ogólne zasady wynagradzania i przyznawania pracownikom innych świadczeń związanych z pracą, które uniemożliwiają na jego podstawie ustalenie indywidualnych warunków umowy o pracę.
Obligatoryjnie regulamin wynagradzania powinien określać warunki wynagradzania za pracę. Poza owym elementem pracodawca jest uprawniony do ustalenia w regulaminie wynagradzania także innych fakultatywnych świadczeń, które są związane z pracą oraz powinien określić zasady ich przyznawania. Takim świadczeniem może być premia regulaminowa. W powyższym przypadku pracodawca jest zobligowany do szczegółowego określenia w regulaminie wynagradzania warunków, które pracownicy muszą spełnić aby uzyskać prawo do takiej premii. Przeważnie premia regulaminowa ma charakter okresowy, tzn. pracodawca może ustalić co jaki okres czasu będzie przyznawana np. raz na miesiąc, kwartał czy półrocze. Kwartalną premię regulaminową różni od tzw. premii uznaniowej to, iż ta druga zależy jedynie od swobodnego uznania pracodawcy. Natomiast w przypadku kwartalnej premii regulaminowej, dany pracownik nabywa do niej prawo za każdym razem, gdy spełni wszystkie warunki określone w regulaminie wynagradzania. W razie niewypłacenia premii regulaminowej, uprawnionemu pracownikowi przysługuje roszczenie o jej wypłatę, które zgodnie z art. 291 § 1 k.p. przedawnia się z upływem 3 lat od dnia wymagalności.
Fakt, iż dany pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia, nie uzasadnia odmowy wypłacenia mu kwartalnej premii regulaminowej, o ile oczywiście nabył do niej prawo zgodnie z regulaminem wynagradzania. Na mocy przepisów prawa pracy, pracownikom będącym w okresie wypowiedzenia przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia a samo pozostawanie przez nich w okresie wypowiedzenia nie może być przesłanką do ich dyskryminowania przez pracodawcę.

Autor: Wojciech Ostrowski, radca prawny