Strona główna Słownik Przychód

Przychód

858
PODZIEL SIĘ
Przychód

Przychodem podatkowym jest każdy przyrost majątku podatnika w roku podatkowym. Przyrost ten może mieć dwojaki charakter, bądź wiązać się z zarobkiem podatnika, bądź ze zmniejszeniem jego zadłużenie. W każdym przypadku jest to kwota osiągniętego zysku, bez pomniejszenia jej o wydatki powzięte celem uzyskania przychodu. Zasadniczo wartość osiągniętego przychodu podatkowego stanowi jedynie podstawę do ustalenia dochodu podatkowego(kwota zysku po potrąceniu kosztów poniesionych,
w związku z jego uzyskaniem) i nie jest podstawą opodatkowania.

Jakie przychody może uzyskać podatnik będący osobą fizyczną?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustawodawca wymienia możliwe źródła uzyskania przychodu przez osoby fizyczne. Są to w szczególności zyski z:

  • pracy wykonywanej na podstawie zawartej umowy o pracę, otrzymywanej emerytury lub renty,
  • działalności wykonywanej osobiście w związku z zawartą umową zlecenia lub umową o dzieło,
  • najmu, dzierżawy,
  • prowadzenia działalności gospodarczej lub z tytułu uczestnictwa w zyskach spółek handlowych,
  • sprzedaży nieruchomości.

Czym jest przychód w podatku dochodowym od osób prawnych?

W podatku dochodowym od osób prawnych, którym opodatkowane są miedzy innymi zyski spółki z o.o. i spółki akcyjnej, brak wyszczególnienia przykładowych źródeł przychodów. Oznacza to, że źródło uzyskania przychodu nie ma tu znaczenia, a za przychód należy uznać wszelkiego rodzaju zwiększenie majątku osoby prawnej. Za przychód ustawodawca uznaje w szczególności otrzymana przez podatnika tego podatku pieniądze oraz wartości rzeczy i innych świadczeń (np. bezpłatnego wynajmu biura), które podatnik otrzymał bez poniesienia wydatków celem ich uzyskania.

Czy przychód może być podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych bądź prawnych?

Kwota uzyskanego przychodu podatkowego bez potrącenia wydatków poniesionych celem jego osiągnięcia podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy podatnik nie poniósł takich kosztów w ogóle lub kiedy poniesione koszty są znikome. Zasadą jest przychód podlega opodatkowaniu tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Przykładowo, przychód jest podstawą opodatkowaniu, jeżeli podatnik- osoba fizyczna osiągnął zyski
z wypłaconej mu dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, ponieważ nie poniósł on kosztów na jego osiągnięcie. Koszty takie poniosła spółka kapitałowa tj. spółka z o.o. lub spółka akcyjna.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.