Strona główna Słownik NewConnect

NewConnect

958
PODZIEL SIĘ
NewConnect

NewConnect jest zorganizowanym rynkiem prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest to alternatywny, w stosunku do GPW, system obrotu instrumentami finansowymi. New Connect to rynek przeznaczony dla podmiotów mniejszych, potrzebujących mniejszego dofinansowania. Dzięki notowaniu akcji na takim rynku akcje te staja się bardziej płynne.

Zasady funkcjonowania

NewConnect działa głównie w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, który szczegółowo reguluje zasady dostępu do tego rynku, a także reguły dalszego  w nim funkcjonowania. W porównaniu z GPW, NewConnect cechuje znacznie mniejszy formalizm działania, zarówno na etapie dopuszczania podmiotów, jak i dalszych wynikających z obowiązków informacyjnych. Jednym z plusów jest brak konieczności sporządzania prospektu emisyjnego, czy raportów kwartalnych. Obowiązują na nim również znacznie niższe koszty debiutu i notowań.

Co jest przedmiotem obrotu na New Connect?

Przedmiotem obrotu w ramach NewConnect mogą być zdematerializowane akcje, prawa do akcji, obligacje, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe i dłużne instrumenty finansowe.

Uczestnicy

NewConnect jest obszarem przeznaczonym dla przedsiębiorstw o znacznej dynamice wzrostu, które poszukują kapitału w wymiarze kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych. Jest to rynek przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorstw z sektora MSP – a w szczególności firm wdrażających innowacyjne technologie – które zdecydują się na finansowanie swojego rozwoju poprzez sprzedaż akcji w drodze emisji publicznej lub oferty prywatnej.

Aktualnie na NewConnect funkcjonuje ponad czterysta spółek z obszaru całej Polski reprezentujących różne branże, w tym także finanse, budownictwo i nieruchomości.

Jak zadebiutować na rynku NewConnect

Aby zadebiutować na rynku New Connect, spółka winna:

1)      zawrzeć umowę z autoryzowanym doradcą, którego rolą jest pomoc emitentowi w sporządzeniu dokumentu informacyjnego, a następnie występowanie w imieniu emitenta w toku postępowania przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub Komisją Nadzoru Finansowego.

Pamiętać należy, że taką rolę pełni zwykle np. dom maklerski. Doradca prawny przy takiej transakcji (kancelaria prawna obsługująca transakcję) nie musi być wobec tego autoryzowanym doradcą.

2)      zawrzeć umowę o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w celu zdematerializowania akcji spółki;

3)      sporządzić odpowiedni dokument informacyjny, będący źródłem informacji o spółce dla potencjalnych inwestorów.

W zależności od wybranego przez spółkę sposobu przeprowadzenia oferty swoich akcji stosowny dokument może mieć różną formę. Więcej na ten temat: http://www.ghmw.pl/kto-ma-szanse-zadebiutowac-na-rynku-newconnect/

W skrócie:

a)      przy ofercie prywatnej – będzie to dokument informacyjny, sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu;

b)      przy ofercie publicznej – memorandum informacyjne, które będzie podlegać kontroli Komisji Nadzoru Finansowego,

c)      przy ofercie publicznej w warunkach, do których nie mają zastosowania wyłączenia z przepisów o ofercie publicznej – prospekt emisyjny, sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia 809/2004, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego).

Na koniec warto wspomnieć iż, debiut na rynku NewConnect może zostać sfinansowany ze środków Unii Europejskiej dlatego też przedsiębiorcy, rozważający emisję akcji na NC powinni bliżej zainteresować się możliwością wsparcia takiego przedsięwzięcia ze strony funduszy europejskich.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułNakaz zapłaty
Następny artykułPre-IPO