Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Koszty firmowej strony internetowej – wydatki na stworzenie strony

Koszty firmowej strony internetowej – wydatki na stworzenie strony

2329
PODZIEL SIĘ

W poprzednim artykule pt. Koszty firmowej strony internetowej – była mowa o podstawowych wydatkach na zakup domeny, hostingu czy pozycjonowanie. Ale żeby było co pozycjonować firma musi mieć stronę www. Dzisiaj zatem temat – wydatki na stworzenie strony internetowej a podatki.

Wydatki na stworzenie strony

Strona internetowa to z jednej strony praca programisty/informatyka, a z drugiej także czasami efekt pracy grafika.

Jeśli wydatki na stworzenie strony www. przekroczą kwotę 3.500 zł. netto, a strona ma być wykorzystywana do działalności gospodarczej danego podmiotu powyżej roku to może powstać wątpliwość czy wartość z faktury zakupu usług będzie stanowiła dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodów, czy też raczej należy ująć ww. wydatki jako wartość niematerialną i prawną i „odpisywać” je w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne.

Wydatki na stworzenie strony – wydatki jako koszt uzyskania przychodów lub jako odpisy amortyzacyjne

Generalnie przyjmuje się, że:

  • w przypadku jeśli wydatki związane ze stroną internetową obejmują wyłącznie koszty usług np. programistycznych, wdrożeniowych, graficznych i nie obejmują przeniesienia autorskich praw majątkowych czy udzielenia licencji na oprogramowanie, to wówczas przyjmuje się, że wydatki takie mogą być zaliczone w całości od razu do kosztów uzyskania przychodów,
  • w przypadku natomiast, jeśli wydatki związane ze stroną internetową obejmują także nabycie od podmiotu trzeciego (np. grafika, autora oprogramowania na którym została stworzona strona internetowa) autorskich praw majątkowych czy też licencji z przeznaczeniem ich wykorzystywania do działalności gospodarczej powyżej roku – to wówczas przyjmuje się, że doszło do nabycia wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Przepis art. 22 b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogicznie art. 16 b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wskazuje, że „Amortyzacji podlegają, (…) nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: (…) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, 5)  licencje, 6) prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz, 117 ze zm.), – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt. 1) zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi”.
  • Zaznaczyć trzeba, że w przypadku wartości niematerialnych i prawnych amortyzacji podlegają jedynie prawa autorskie nabyte, wobec powyższego opisane powyżej zasady nie mają zastosowania do praw autorskich wytworzonych w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorcy (tj. podmiotu, którego dotyczy dana strona internetowa). Tytułem przykładu nie będzie to obejmowało kosztów pracy zatrudnionego pracownika, który w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonał dzieło. Autorskie prawa majątkowe do takiego dzieła automatycznie przysługują bowiem przedsiębiorcy, który zatrudnia takiego pracownika. Zasada taka wynika z art. 12 ust. 1 Prawa autorskiego, który przesądza, że „Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron”. Koszty ponoszone wewnętrznie nie tworzą zatem wartości niematerialnych i prawnych i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

 GM.