Strona główna Prawo gospodarcze Jak przebiega ogłoszenie upadłości?

Jak przebiega ogłoszenie upadłości?

1132
PODZIEL SIĘ

Z reguły osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej nie zakładają czarnego scenariusza, jakim jest konieczność ogłoszenia upadłości firmy. Rzeczywistość bywa jednak brutalna, i zdarza się, że szczególnie w dobie kryzysu finansowego przedsiębiorcy stają przed koniecznością przeprowadzenia procedury upadłościowej. Warto jednak podkreślić, że ogłoszenie upadłości nie musi oznaczać pogrzebania wszelkich nadziei na powodzenie przedsiębiorcy. W wielu przypadkach ogłoszenie upadłości pozwala na spłatę istniejących zadłużeń i rozpoczęcie nowego biznesu bez zobowiązań finansowych, chroni przed wzrostem odsetek od istniejących zadłużeń, a w przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu pozwala również na kontynuowanie działalności i przetrwanie najcięższego okresu. Wielu przedsiębiorców w przypadku wszczęcia procedury upadłościowej popada w panikę, warto zatem prześledzić jak od strony prawnej przebiega ogłoszenie upadłości.

Wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy może zostać złożony zarówno przez wierzyciela, jak i przez samego dłużnika. W pierwszym przypadku wierzyciel występuje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli dłużnik popadnie w stan niewypłacalności. Stan ten daje podstawy wierzycielowi do złożenia wniosku, warto jednak podkreślić, iż w przypadku wierzyciela nie jest to obowiązek, a uprawnienie.

Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku dłużnika. Jest on zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, jeżeli na podstawie analiz finansowych okaże się, iż firma jest niewypłacalna. W takim wypadku z wnioskiem może wystąpić sam dłużnik, bądź jednostki organizacyjne upoważnione do występowania w imieniu dłużnika. Warto nadmienić, iż po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wymienione osoby mają dwa tygodnie na złożenie takiego wniosku. Zaniechanie tego obowiązku po stronie dłużnika lub osób upoważnionych może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą bądź karną.

Układ czy likwidacja?

Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji przez dłużnika, czy decyduje się na ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku, czy też o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Jest to istotna decyzja, która musi zostać podjęta na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości, gdyż stanowi jeden z elementów wniosku składanego przez dłużnika bądź osoby reprezentujące interesy dłużnika. Decyzja ta ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorstwa dłużnika i przesądza nie tylko o dalszych losach firmy, ale również ma istotny wpływ na dalszy przebieg postępowania.

Zabezpieczenie majątku dłużnika przez sąd

W toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, właściwy sąd dokonuje zabezpieczenia majątku dłużnika. Postępowanie to rozpoczyna się wpłynięciem wniosku o ogłoszenie upadłości. W toku postępowania zabezpieczającego, które ma tajny charakter, sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego. Istotnym jest, aby decyzja o zabezpieczeniu majątku była zaskoczeniem dla obowiązanego, aby zapobiec w ten sposób wszelakim formom działań „zapobiegawczych”, jakim mogłoby być na przykład wyzbywanie się majątku przedsiębiorstwa.

Zwołanie wstępnego zgromadzenia wierzycieli

Krok ten występuje wyłącznie w przypadku, jeżeli sąd pozytywnie zaopiniuje możliwość zawarcia układu i potwierdzi wystąpienie podstaw do ogłoszenia upadłości. Nie ma on sensu, jeżeli sąd uzna, że zawarcie układu nie jest możliwe, a ogłoszenie upadłości może nastąpić wyłącznie w drodze likwidacji majątku firmy, bądź gdy zawarcie układu oznaczałoby poniesienie zbyt wysokich kosztów. Wstępne zgromadzenie wierzycieli polega na sporządzeniu spisu wierzytelności pod nadzorem sędziego i zadecydowanie o dalszym sposobie prowadzenia procedury upadłościowej. Może ono orzec o zawarciu układu, bądź też o likwidacji  majątku oraz zaopiniować wybór nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka.

Decyzja sądu o upadłości

Ostatnim już krokiem jest podjęcie przez sąd decyzji o upadłości. Jeżeli sąd uzna, iż w wyniku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, roszczenia wierzycieli zostaną zaspokojone w wyższym stopniu niż w toku likwidacji majątku dłużnika, wówczas sąd ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu. W przeciwnym wypadku upadłość następuje na drodze likwidacji majątku dłużnika.

Podsumowując…

Proces ogłoszenia upadłości rozpoczyna się wnioskiem złożonym przez wierzyciela bądź samego dłużnika. Złożenie wniosku jest możliwe po zaistnieniu podstaw, tj. niewypłacalności firmy bądź bardzo złej sytuacji finansowej. Kolejną kluczową kwestią jest decyzja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu bądź na drodze likwidacji majątku przedsiębiorstwa. Następnie następuje zabezpieczenie majątku dłużnika przez sąd, zwołanie zgromadzenia wierzycieli (jeśli są ku temu przesłanki) oraz ogłoszenie upadłości przez sąd.

 MM.