Strona główna Ogólna Czy pracodawca ma prawa do utworu stworzonego przez pracownika? Czy na prawa...

Czy pracodawca ma prawa do utworu stworzonego przez pracownika? Czy na prawa autorskie wpływa sposób zatrudnienia pracownika – na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej (o dzieło lub zlecenie)?

748
PODZIEL SIĘ

Na gruncie obowiązującej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawa autorskie i prawa pokrewne (dalej zwanej Ustawą), uprawnienia pracodawcy do nabywania utworów wytworzonych przez pracownika zostały zróżnicowane w zależności od stosunku prawnego łączącego strony. Inne uprawnienia przysługują pracodawcy w sytuacji umowy o pracę, inne gdy strony zawarły umowę cywilnoprawną w postaci umowy o dzieło lub zlecenia.
Sytuację wynikającą ze stosunku pracy reguluje art. 12 Ustawy, w myśl którego pracodawca nabywa prawa autorskie do utworu pracowniczego w tym zakresie, który wynika z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. W przypadku nieoznaczenia w umowie pól eksploatacji, do których pracodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe, należy uwzględniać m. in. zakres działania pracodawcy. Aby utwór miał „charakter pracowniczy” i znajdowała zastosowanie regulacja przewidziana w art. 12, niezbędne jest, aby stworzenie utworu nastąpiło „w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy”, tzn. stworzenie danego dzieła należało do zakresu zadań (obowiązków) pracownika. Obowiązki takie mogą być sprecyzowane w samej umowie o pracę, w bezpośrednich poleceniach służbowych (wydanych w granicach obowiązków pracowniczych danego twórcy), w układach zbiorowych i normach wewnątrzzakładowych.

Art. 12 nie ma zastosowania do utworów stworzonych na zamówienie, na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a także do utworów stworzonych w ramach konkursu. We wszystkich tych przypadkach kwestia ewentualnych uprawnień zamawiającego do eksploatowania utworu oceniana jest w świetle przepisów rozdz. 5 Ustawy, które dla przejścia prawa, a nawet udzielenia licencji, jako warunek konieczny wymagają m. in. wyraźnego wymienienia w umowie pól eksploatacji, co eliminuje możliwość ustalenia prawa korzystania z utworu przez zamawiającego na podstawie dorozumianej woli stron. W takim przypadku prawo autorskie może zostać przeniesione na inną osobę jedynie wskutek umowy (art. 41 Ustawy). Oznacza to, iż prawa autorskie nie przysługują pracodawcy automatycznie i musi uzyskać wcześniejszą zgodę pracownika, by móc z nich skorzystać.

Autor: Urszula Młynarczyk, radca prawny w kancelarii „Rachelski i Wspólnicy”