Strona główna Dla pracodawcy Czy ochronie podlegają pracownicy, którym przysługuje prawo do urlopu wychowawczego oraz korzystający...

Czy ochronie podlegają pracownicy, którym przysługuje prawo do urlopu wychowawczego oraz korzystający w tym okresie z obniżonego wymiaru czasu pracy?

748
PODZIEL SIĘ

Pracownik, któremu przysługuje prawo do urlopu wychowawczego posiada możliwość złożenia wniosku o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Wniosek powinien być złożony na piśmie, co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

Przedmiotowa regulacja umożliwia rodzicom swoiste łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci. Z dniem 1.01.2009 r. wszedł w życie nowy art. 1868 k.p. W myśl tego przepisu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Rozwiązanie umowy o pracę
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Przepis ten stanowi zatem ochronę trwałości stosunku pracy pracownika, który zamiast urlopu wychowawczego korzysta wyłącznie z obniżonego wymiaru czasu pracy. Należy zauważyć, iż ochrona stosunku pracy takiego pracownika jest zbieżna z ochroną, której podlega pracownik korzystający z urlopu wychowawczego. Jednakże w omawianym przypadku okres ochronny został ograniczony do łącznego okresu 12 miesięcy korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy. Ochrona ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Pracodawca może bowiem wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji oraz gdy zaistnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Nadto w mojej ocenie pracodawca może także wypowiedzieć umowę o pracę w trybie zwolnień grupowych, na podstawie ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Autor: Urszula Młynarczyk, Radca prawny, Rachelski i Wspólnicy