Strona główna Aktualności Rozpoczęły się wypłaty świadczenia rekompensacyjnego 2019 dla wdów i sierot po...

Rozpoczęły się wypłaty świadczenia rekompensacyjnego 2019 dla wdów i sierot po górnikach

862
PODZIEL SIĘ
świadczenie rekompensacyjne Sprawna spółka

W dniu 22 stycznia 2019 r. weszła w życie  Ustawa z 23 listopada 2018 roku o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz.U. 2019.29). Świadczenie rekompensacyjne na podstawie  tej  ustawy otrzymają  m.in. wdowy i sieroty po zmarłych górnikach, których nie objęła wcześniejsza  ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla [1].

Na temat  projektu  niniejszej ustawy pisaliśmy w artykule:

Uprawnieni wciąż czekają na rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Projekt nowej ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym – co zakłada 

O tym jak realizowana jest niniejsza  ustawa  wypowiedział się sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Adam Gawęda na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w dniu 19 lipca 2019 roku.

W dalszym ciągu trwa weryfikacja złożonych wniosków

„Osoby uprawnione do świadczenia z tytułu realizowanej ustawy w terminie od 22 stycznia do 23 kwietnia bieżącego roku składały wnioski o wypłatę świadczenia rekompensacyjnego. Przedsiębiorstwa wypłacające uruchomiły w tym czasie 16 punktów, w których można było osobiście składać wnioski. Osoby uprawnione mogły składać wnioski również za pośrednictwem poczty. W tym okresie złożono około 12,5 tys. wniosków, które były sukcesywnie weryfikowane przez przedsiębiorstwa wypłacające. Z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia do każdego wniosku weryfikacja prowadzona przez przedsiębiorstwa wypłacające trwa nadal”- powiedział wiceminister.

Są już środki na wypłaty rekompensat

„Zgodnie z przekazaną przez przedsiębiorstwa wypłacające informacją o liczbie pozytywnie zweryfikowanych i zakwalifikowanych do wypłaty wniosków wraz z kwotą niezbędną na zabezpieczenie ich wypłat według stanu na dzień 28 maja bieżącego roku minister energii zwrócił się do ministra finansów z prośbą o zabezpieczenie środków. To jest kwota w wysokości 45,32 mln zł. Natomiast zgodnie z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli po kontroli budżetu państwa za rok 2018 wysokość środków przekazanych spółkom wypłacającym powinna być w takiej wysokości, aby pokryć wypłaty pozytywnie zweryfikowanych wniosków osób uprawnionych na dzień składania przez przedsiębiorstwa wniosku o przekazanie dotacji. Środki dotacyjne powinny być natychmiast wypłacane osobom indywidualnym i nie pozostawać na kontach spółek”.

(…) Minister finansów wydał  21 czerwca bieżącego roku decyzję w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, (…)  o środki na sfinansowanie wypłat świadczenia rekompensacyjnego. Po otrzymaniu decyzji ministra finansów było możliwe podpisanie przez ministra energii umów z przedsiębiorstwami wypłacającymi; na podstawie podpisanych umów środki budżetowe zostały przekazane do spółek na realizację ustawy.

Stosowne umowy zostały podpisane 

„Przedmiotowe umowy zostały podpisane 4 lipca bieżącego roku. Pierwsza transza środków z dotacji budżetowej na realizację świadczeń rekompensacyjnych została przekazana 5 lipca bieżącego roku przedsiębiorstwom wypłacającym. Rozpoczął się proces wypłat rekompensat dla osób uprawnionych. Sporo osób zgłasza, że środki już wpłynęły na ich konta. Jednocześnie należy zaznaczyć, że proces weryfikacji wniosków nadal trwa, w związku z tym w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosków minister energii wystąpi z kolejnym wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z rezerwy celowej, (…) na wypłaty świadczeń rekompensacyjnych”.

Planowane wypłaty rekompensat – do kiedy?

Wiceminister  Gawęda zapewnił, że „(…) realizacja ustawowego zadania powinna zakończyć się w bieżącym roku budżetowym, to jest do końca tego roku, do końca grudnia bieżącego roku”.

Źródło: Sejm RPhttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=4F34C9EB68E0A7A1C125844E0032D5FB

Objaśnienie:

[1] Ustawa  z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. 2017. 1971)

Stan prawny na 8 października  2019 roku

W.K.