Strona główna Podatki Zmiany w formularzach do Krajowego Rejestru Sądowego

Zmiany w formularzach do Krajowego Rejestru Sądowego

1084
PODZIEL SIĘ

Jak już wskazywaliśmy w jednym z artykułów na portalu od dzisiaj tj. od 1 grudnia 2014 r. miały wejść w życie regulacje zmieniające niektóre postanowienia Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (chodzi tu o Ustawę z dnia 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161). Zmiany te wprowadzać mają pewne ułatwienia i usprawnienia dla nowych przedsiębiorców.

Skutkiem zmian ustawowych konieczna stała się także zmiana niektórych formularzy, rejestracyjnych. Ministerstwo w dniu dzisiejszym umieściło już na stronie www.ms.gov.pl aktualne formularze, którymi należy się już posługiwać.

Zmiany np. w zakresie formularzy dotyczących spółek kapitałowych m.in. obejmują np.:

  • wprowadzenie nowych rubryk obejmujących oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu już uprzednio numerów NIP oraz REGON. Ma to znaczenie dla dalszych procedur, ponieważ jak wskazują zmienione przepisy – po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru lub jego zmiany, „dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej”. Natomiast z innego przepisu wynika, że „Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON polega również na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej”.
  • zmianę formularza dotyczącego wpisu przedmiotu działalności gdzie należy wpisać w pierwszym rzędzie przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy np. „PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków”, oraz następnie maksymalnie 9 (dziewięć) innych oznaczeń PKD,
  • jednocześnie – co ma znaczenie dla załączników do wniosków, zmieniono treść art. 19b Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – eliminując tym samym obowiązek dołączania do wniosków o wpis do KRS lub o zmianę: formularzy do GUS, NIP 2 oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaznaczyć także należy, że obecnie do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców nie dołącza się już umowy spółki oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisami przejściowymi wnioski o wpis lub zmianę wpisu do KRS złożone przed dniem 1 grudnia 2014 r. są generalnie rozpoznawane na dotychczasowych zasadach, z tym że przedmiotu działalności podmiotu winno się stosować przepisy nowej ustawy. W tym ostatnim zakresie tj. wykazania zmiany w zakresie PKD poprzez wskazanie owych maksymalnie 10 oznaczeń PKD określone obowiązki odnosić się będą także podmiotów już wpisanych do KRS. Art. 9 ust. 2 ww. ustawy mówi bowiem, że Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, (tj. wykazania 10 pozycji) przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany”. Jak wynika z powołanego przepisu nie będzie to wymagało faktycznej zmiany statutu lub umowy spółki, a jedynie wypełnienia stosownego formularza. Czas pokaże jak przepisy te faktycznie będą funkcjonować.

GM.