Strona główna Podatki Kilka słów o ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej od 1 stycznia 2015...

Kilka słów o ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej od 1 stycznia 2015 r.

748
PODZIEL SIĘ

W Dzienniku Ustaw z dnia 27.11.2014 r. (poz. 1662) ukazała się treść (dostępna TUTAJ) Ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa ta dość obszerna w treści wprowadza pewne ułatwienia dla przedsiębiorców. Poniżej kilka słów o regulacjach, głównie podatkowych, które najczęściej mogą znajdować praktyczne zastosowanie:

Sposób ustalenia przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych dla celów prywatnych

Rozwiązując dotychczas istniejące olbrzymie kłopoty z ustaleniem wartości przychodu jaki powinien być przypisany pracownikowi korzystającemu z samochodu służbowego dla celów prywatnych ustawodawca ostatecznie zdecydował się na wprowadzenie w tym zakresie ryczałtu miesięcznego uzależnionego od pojemności silnika. Będzie o tym mówił wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis art. 12 ust. 2a-2c o następującym brzmieniu:

„2a. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

2b. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.

2c. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.”

Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów pracownika z tytułu zorganizowanego dowozu pracowników

Zwolnienie to statuuje nowy art. 21 ust. 1 pkt. 14a z tego wynika, że zwalnia się od podatku dochodowego „14a) wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)”. Dotychczas wartość organizowanego przez pracodawcę dojazdu do miejsca pracy była po stronie pracownika opodatkowana. Wobec tego pracodawca był w takich sytuacjach zobligowany do ustalenia wartości takiego świadczenia i opodatkowania go u pracownika. Budziło to oczywiście problemy m.in. w związku z brakiem regulacji dotyczących zasad obliczenia takiego przychodu. Obecna zmiana przesądza o braku podatku po stronie pracownika oraz w zamyśle ustawodawcy ma stanowić zachętę do podejmowania pracy także w pewnej odległości od miejsca zamieszkania pracownika.

Zwolnienie od podatku dochodowego wartości bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom niezamożnym

Nową regulacją art. 21 ust. 1 pkt. 117a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca przesądził zwolnienie od podatku dochodowego wartości usług bezpłatnej pomocy prawnej uzyskiwanej przez osobę uprawnioną i pobierającą świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

W celach dowodowych w art. 21 ust. 34 u.p.d.f. wprowadzono powiązany z tym zapis, zgodnie z którym:

„34. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 117a, jest obowiązana złożyć świadczeniodawcy pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny”.

Niewątpliwie regulacja ta zachęci osoby niezamożne do korzystania z bezpłatnych porad prawnych świadczonych przez niektóre kancelarie prawne lub w ramach określonych akcji np. w ramach tzw. Niebieskiego Parasola organizowanego przez korporację radców prawnych.

WW.