Strona główna Ogólna Zmiana interpretacji ogólnej w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzenia za ustanowienie...

Zmiana interpretacji ogólnej w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

733
PODZIEL SIĘ

W dniu 10 lipca 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13, w której uznał, że otrzymane przez osobę fizyczną wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt. 120 ustawy o PIT), a co za tym idzie kwoty przychodu z tego tytułu podlegają opodatkowaniu jako przychody z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt. 120 ustawy o PIT Wolne od podatku dochodowego są: (…) odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

a) ustanowienia służebności gruntowej,

b) rekultywacji gruntów,

c) szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)”.

Biorąc pod uwagę treść w/w przepisu MF uznał, że zwolnienie od opodatkowania w warunkach w/w regulacji prawnej może się odnosić tylko i wyłącznie do odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Nie ma natomiast zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu ustalanego w drodze postępowań sądowych czy zawieranych ugód oraz porozumień.

Obecnie jednak, w związku z jednolitą linią orzeczniczą sądów administracyjnych (korzystną dla podatników), Ministerstwo Finansów postanowiło dokonać zmiany wcześniej wydanej interpretacji ogólnej, stwierdzając iż „należy uznać, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 120 lit a) ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.”.

Tym samym opisane powyżej zwolnienie podatkowe zostało także rozciągnięte na ustalone w wyniku postępowania sądowego lub w drodze ugód lub umów wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Z pełną treścią cytowanej wyżej interpretacji ogólnej z dnia 21 maja 2014 r nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 można się zapoznać TUTAJ.

GM.